29 046
Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCenW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 2 oktober 2003

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel III, punt 2, wordt «aa. personeel:» op een nieuwe regel geplaatst.

II

In artikel III, punt 2, wordt «toepassing daarmee» vervangen door: toepassing van daarmee.

III

In artikel IX, onderdeel C, punt 2, wordt «en wordt de» vervangen door: en wordt.

IV

In artikel XV wordt aan het slot van onderdeel A een haakje sluiten geplaatst.

Naar boven