29 046
Wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCenW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

nr. 4
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 1 oktober 2003

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel I wordt ingevoegd artikel Ia, luidende:

ARTIKEL IA. WIJZIGING LES- EN CURSUSGELDWET

Artikel 5 van de Les- en cursusgeldwet wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «de reeks werknemersgezinnen met een laag inkomen» vervangen door: de reeks alle huishoudens.

2. Toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende:

5. In afwijking van het tweede en derde lid wordt het lesgeld ten behoeve van het cursusjaar 2004–2005 vastgesteld op € 936,–.

B

Na artikel VII worden ingevoegd de artikelen VIIa en VIIb, luidende:

ARTIKEL VIIA. WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7.8b, derde lid, laatste volzin, wordt «propeudeutische» vervangen door: propedeutische.

B

In artikel 7.56, eerste lid, onderdeel b, wordt na «voltijdse» ingevoegd: , duale.

C

In artikel 16.11, achtste lid, wordt na «Wet op» ingevoegd: het.

D

In artikel 16.26, derde lid, wordt «de artikel 7.4» vervangen door: artikel 7.4.

E

In artikel 16.29, tweede lid, wordt «artikel 7.66, vierde lid» telkens vervangen door: artikel 7.66, derde lid.

F

In de bijlage van de wet komt de passage, beginnend met «De namen» en eindigend met «de overige.» te luiden: De namen van rechtspersonen in deze bijlage worden weergegeven zoals zij luiden op 1 januari 2004.

ARTIKEL VIIB. TOEKOMSTIGE WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 2002 ingediende voorstel van Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Kamerstukken I 2002–2003, 28 277, nr. 235) tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt in artikel 7.52, tweede lid, derde volzin, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek:

1. «Centraal Bureau voor de Statistiek» vervangen door: Centraal bureau voor de statistiek, en

2. «Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek» vervangen door: Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.

C

Na artikel XIII wordt ingevoegd artikel XIIIa, luidende:

ARTIKEL XIIIA. WIJZIGING WET VAN 6 JUNI 2002 TOT WIJZIGING VAN ONDER MEER DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN VERBAND MET DE INVOERING VAN ACCREDITATIE IN HET HOGER ONDERWIJS

Artikel I, onderdeel Q, van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs vervalt.

D

In artikel XV vervalt onderdeel B.

E

Na artikel XVII wordt ingevoegd artikel XVIIa, luidende:

ARTIKEL XVIIA. NAAMSWIJZIGINGEN MINISTERIES

1. In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen» vervangen door: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1Archiefwet 19951a
2Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs1a
3Mediawet1a
4Monumentenwet 19881a
5Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 199722 
6Wet educatie en beroepsonderwijs1.1.1a
7Wet educatie en beroepsonderwijs3.1.11 
8Wet op de expertisecentra1  
9Wet op de expertisecentra865 
10Wet op de expertisecentra1117 
11Wet op de expertisecentra1118 
12Wet op de expertisecentra1145 
13Wet op de expertisecentra1146 
14Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek1a
15Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek173 
16Wet op de Onderwijsraad21b
17Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek1.1a
18Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek2.31 
19Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek2.42 
20Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek2.43 
21Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek6.145 
22Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.525 
23Wet op het onderwijstoezicht1a
24Wet op het onderwijstoezicht21 
25Wet op het onderwijstoezicht133 
26Wet op het onderwijstoezicht232 
27Wet op het onderwijstoezicht242 
28Wet op het primair onderwijs1  
29Wet op het primair onderwijs773 
30Wet op het primair onderwijs902 
31Wet op het primair onderwijs1137 
32Wet op het primair onderwijs1138 
33Wet op het primair onderwijs1532 
34Wet op het specifiek cultuurbeleid11a
35Wet op het voortgezet onderwijs1  
36Wet op het voortgezet onderwijs10d1 (twee maal) 
37Wet op het voortgezet onderwijs651 
38Wet op het voortgezet onderwijs652 
39Wet op het voortgezet onderwijs805 
40Wet op het voortgezet onderwijs821 
41Wet op het voortgezet onderwijs867 
42Wet overige OCenW-subsidies1a
43Wet studiefinanciering 20001.11 
44Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten1a
45Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten72 
46Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten1.11 
47Wet tot behoud van cultuurbezit11e
48Wet tot behoud van cultuurbezit3c4 
49Wet van 19 december 1996 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 648)X  
50Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148)XII  
51Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)VI6 
52Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)XXXI1 
53Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)XXXI2 
54Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)XLVI1 
55Wet van 4 maart 1999 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. (Stb. 146)IV4 
56Wet van 3 april 1999 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs) (Stb. 172)V  
57Wet van 22 december 1999, houdende intrekking van de wet van 26 mei 1870 tot regeling van het onderwijs van Rijkswege in de beeldende kunsten (Stb. 78) (Stb. 2000, 25)3  
58Wet van 8 juni 2000 tot wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen») (Stb. 252)III  
59Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) (Stb. 636)V  
60Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb. 631)VII4 
61Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb. 631)IX3 
62Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb. 631)XII4 
63Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank1a
64Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten1a

2. In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Onderwijs en Wetenschappen» of «onderwijs en wetenschappen» vervangen door: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen1a
2Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's1a
3Experimentenwet onderwijs1  
4Leerplichtwet 19691a
5Les- en cursusgeldwet1d
6TNO-wet1a
7Wet medezeggenschap onderwijs 199211a
8Wet op de erkende onderwijsinstellingen1a
9Wet op de erkende onderwijsinstellingen61 
10Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank101 
11Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank102 

3. In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Landbouw, Natuurbeheer en Visserij» vervangen door: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ABCDEF
nrwetartikellidonderdeelsub-onderdeel
1Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs1a 
2Wet educatie en beroepsonderwijs1.1.1a 
3Wet educatie en beroepsonderwijs3.1.11  
4Wet educatie en beroepsonderwijs3.1.12  
5Wet medezeggenschap onderwijs 199211a 
6Wet op de Onderwijsraad21b 
7Wet op het onderwijstoezicht1a 
8Wet op het onderwijstoezicht22  
9Wet op het onderwijstoezicht232  
10Wet op het onderwijstoezicht242  
11Wet op het voortgezet onderwijs1   
12Wet op het voortgezet onderwijs10d1  
13Wet op het voortgezet onderwijs292  
14Wet op het voortgezet onderwijs651  
15Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten1a 
16Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten72  
17Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9a1a 
18Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9a1d
19Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9e1  
20Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9e4a 
21Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank15   
22Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank17   
23Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank191  
24Wet van 3 april 1999 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs) (Stb. 172)V   
25Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) (Stb. 636)V   

4. In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Landbouw en Visserij» of «landbouw en visserij» vervangen door «Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit», met dien verstande dat in de in kolom A, nr. 3, bedoelde wet «landbouw en visserij» wordt vervangen door «landbouw, natuur en voedselkwaliteit».

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1Experimentenwet onderwijs1  
2Les- en cursusgeldwet1d
3TNO-wet1b
4Wet op de erkende onderwijsinstellingen3  

5. In de in de kolommen C en D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Binnenlandse Zaken» vervangen door: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden.

ABCD
nrwetartikellid
1Wet educatie en beroepsonderwijs2.3.12
2Wet educatie en beroepsonderwijs2.3.65 (twee maal)

6. In de in de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «welzijn, volksgezondheid en cultuur» vervangen door: volksgezondheid, welzijn en sport.

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1TNO-wet1b
2TNO-wet193 

F

Na artikel XVIII wordt ingevoegd artikel XIX, luidende:

ARTIKEL XIX. VERVALLEN VAN EEN BEPALING VAN DE LES- EN CURSUSGELDWET

Artikel 5, vijfde lid, van de Les- en cursusgeldwet vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

TOELICHTING

Onderdelen A en F

Het nieuwe vijfde lid van artikel 5 van de Les- en cursusgeldwet (LCW) hangt samen met het feit dat het Centraal Bureau voor de Statistiek de wettelijk voorgeschreven indexeringswijze inmiddels niet meer hanteert. De LCW bepaalt thans dat de minister vóór 1 oktober het lesgeld indexeert aan de hand van het indexcijfer van de consumentenprijs, te weten «de reeks werknemersgezinnen met een laag inkomen, zoals dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en bekendgemaakt in het Statistisch bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek». In plaats van deze reeks hanteert het CBS de daarmee vrijwel overeenkomende «reeks alle huishoudens». De indexeringsopdracht, neergelegd in het tweede en derde lid van dat artikel, kan derhalve niet worden geëffectueerd.

Daarom bepaalt het nieuwe vijfde lid dat het lesgeld voor het cursusjaar 2004–2005 wordt vastgesteld op het bedrag dat de uitkomst is van indexeren aan de hand van de nieuwe reeks, met voorbijgaan aan de opdracht om het lesgeld voor dat cursusjaar te indexeren vóór 1 oktober 2003. Per 1 augustus 2005 kan het vijfde lid vervallen (onderdeel F). Per 1 oktober 2004 kan het lesgeldbedrag vervolgens worden aangepast aan de hand van de nieuwe index, zoals neergelegd in het nieuwe derde lid.

Het is mijn voornemen te bevorderen dat een apart wetsvoorstel wordt ingediend waarin de benaming van het indexcijfer van de consumentenprijs uit de LCW wordt geschrapt en wordt overgebracht naar een ministeriële regeling, zoals dat reeds voor het collegegeld het geval is. Daarmee kan op een eenvoudiger te realiseren wijze worden ingespeeld op een naamswijziging van het indexcijfer van de consumentenprijs.

Onderdeel B

Artikel VIIa

Onderdeel B

Bij de invoering van duale opleiding in het hoger onderwijs (wet van 2 april 1998, Stb. 216) is artikel 7.56 onbedoeld op dit punt niet aangepast. Deze wijziging strekt tot herstel van die omissie.

Onderdeel F

In de aanhef van de bijlage van de WHW worden enkele tijdstippen vermeld die aanpassing behoeven. In verband met de voorgenomen herplaatsing van de bijlage worden bedoelde data vervangen door 1 januari 2004. De herplaatsing van de bijlage vindt plaats, omdat het hbo-deel van de bijlage sinds de laatste herplaatsing van rechtswege aanzienlijk is gewijzigd; die wijzigingen zijn gebaseerd op artikel 16.11.

Artikel VIIb

Artikel 7.52, tweede lid, van de WHW verwijst naar artikel 3 van de Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek. Die wet wordt vervangen door een nieuwe wettelijke regeling: Wet op het Centraal bureau voor de statistiek; het desbetreffende wetsvoorstel is thans aanhangig bij de Eerste Kamer. Dit artikel strekt tot vermelding van de citeertitel van de nieuwe wet in artikel 7.52, tweede lid, van de WHW.

Onderdeel C

Artikel I, onderdeel Q, van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van de WHW in verband met de invoering van de bachelor-masterstructuur strekt tot wijziging van artikel 6.16 van de WHW. Waar genoemd artikel inmiddels is vervallen (artikel I, onderdeel F, van de wet van 12 september 2002, Stb. 493) kan artikel I, onderdeel Q, van de wet van 6 juni 2002 eveneens vervallen.

Onderdelen D en E

Per 1 juli 2003 is de naam van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vervangen door: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Per 1 oktober 2003 wordt de naam van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vervangen door: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze nota van wijziging past voorzover nodig de naamgeving in de onderscheiden wetten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan (artikel XVIIa, eerste en derde lid). Van de gelegenheid is gebruik gemaakt een aantal andere verouderde aanduidingen van verschillende ministeries te actualiseren (artikel XVIIa, tweede en vierde tot en met zesde lid).

De wijzigingen van artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank (artikel XV, onderdeel B van het wetsvoorstel) zijn uit systematisch oogpunt overgebracht naar artikel XVIIa, tweede lid, nrs. 10 en 11.

Opgemerkt zij dat de benaming van de Wet overige OCenW-subsidies om redenen van kenbaarheid niet wordt gewijzigd.

Deze nota van wijziging onderteken ik mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

Naar boven