28 978
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

nr. 5
VERSLAG

Vastgesteld 2 oktober 2003

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen voldoende zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel genoegzaam voorbereid.

1. Inleiding

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het het wetsvoorstel wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten (28 978) dat in diverse socialeverzekeringswetten verbeteringen aanbrengt. Toch hebben deze leden een aantal vragen welke hieronder zijn weergegeven.

De leden van de PvdA-fractie hebben met interesse kennis genomen van het voorliggende wetsvoorstel en hebben daarbij nog enkele vragen, die in dit verslag zijn opgenomen.

Ook de leden van de D66-fractie hebben nog een aantal vragen bij dit wetsvoorstel. Ook deze zijn in dit verslag verwerkt.

2. Algemeen

De leden van de CDA-fractie vragen of er naar het oordeel van de regering door het onderhavige voorstel sprake is van een toe- of afname van de regeldruk en bureaucratie?

3. Artikelgewijs

Artikel I. wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet (AKW)

Naar aanleiding van artikel 1, onderdeel B„ waarin de koppeling van de gegevens over studiefinanciering wordt geregeld, vragen de leden van de PvdA-fractie of de koppeling Informatie Beheer Groep (IBG) ook met gemeenten tot stand kan komen in verband met bijstandsverstrekking? Loopt de melding via het Inlichtingenbureau? Moet de gemeente altijd de inlichting vragen?

De leden van de D66-fractie constateren dat door elektronische gegevensuitwisseling tussen de Sociale verzekeringsbank (SVB) en de IBG efficiencywinst kan worden geboekt. Zij vragen of een dergelijke efficiencywinst op meer plaatsen in de sociale zekerheid mogelijk is.

Artikel V wijziging van de Pensioen-en spaarfondsenwet (PSW)

De leden van de CDA-fractie vragen waarom bij artikel V, onderdeel D, er behoefte is aan een aanwijzingsbevoegdheid voor artikel 2c, daar er reeds de mogelijkheid bestaat om bij AMvB nadere regels te stellen.

Tevens vragen zij of de regering nader kan toelichten waarom zij het aanwijzingsrecht in de PSW ten aanzien van de artikelen 32e tot en met 32h in aanvulling op de richtlijnen wenselijk acht.

De leden van de PvdA-fractie merken op dat voor de PSW wordt voorgesteld dat de medezeggenschap voor ouderen bij pensioenfondsen structureel versterkt wordt. Dit vloeit voort uit het convenant van de Stichting van de Arbeid en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties. De leden van de PvdA-fractie gaan ermee akkoord om deze verbeteringen in medezeggenschap door te voeren. Bij de behandeling van de initiatiefwet van D66 zal de PvdA-fractie beoordelen of verdergaande verbetering voor wat betreft de medezeggenschap noodzakelijk zijn.

Met dit wetsvoorstel wordt ook gerealiseerd dat voor pensioenaanspraken die vóór 1 januari 2002 zijn opgebouwd sekseneutrale uitruil mogelijk is. De leden van de PvdA-fractie zijn het eens met het voorstel om gelijke uitruil voor mannen en vrouwen van voor 1 januari 2002 opgebouwde pensioenaanspraken mogelijk te maken.

De leden van de D66-fractie willen geïnformeerd worden welke kosten er verbonden zijn aan stille curatele bij een pensioenfonds, en hoe vaak dit voorkomt.

Artikel IX. Wijziging van de Ziektewet (Zw)

De leden van de PvdA-fractie vragen of de regering bij benadering kan aangeven om hoeveel personen, die werkzaam zijn in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), het gaat die in aanmerking komen voor doorstroming naar een reguliere arbeidsplek, en thans niet in aanmerking komen voor artikel 29b ZW op grond van de definitie van het begrip arbeidsgehandicapte op grond van de wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA).

Kan de regering een nadere toelichting geven op de zin, waarin aangegeven wordt dat jongeren, die WSW-geindiceerd zijn maar geen WSW-dienstbetrekking kan worden aangeboden, op grond van artikel 10 Wet Inschakeling Werklozen (WIW) voor een WIW-dienstbetrekking in aanmerking komen? Wat zijn de gevolgen van de opheffing van de WIW als de Wet Werk en Bijstand (WWB) van kracht wordt voor dit artikel?

Artikel X Wijziging van de wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

De leden van de CDA fractie vragen of door artikel X, onderdeel C, werkgevers zo geen belang krijgen bij het beëindigen van het dienstverband zodat de verlengde wachttijd en loondoorbetalingverplichting vroegtijdig eindigen? Op welke gronden kan een dienstverband in een periode van verlengde wachttijd beëindigd worden?

De leden van de PvdA-fractie constateren dat in artikel 71b, eerste lid, wordt opgenomen dat ook door het Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen (UWV) en de werknemer het plan van aanpak periodiek wordt geëvalueerd. Zal dit op dezelfde manier gebeuren als tussen werkgever en werknemer? Wat zijn de criteria? Wat als uit de evaluatie blijkt dat het UWV niet aan zijn verplichtingen voldoet?

Gezien het geringe aantal werknemers en de hoge administratieve lasten voor het UWV en de werkgever is besloten de uitzondering alsnog te laten vervallen. De leden van de PvdA-fractie vragen om hoeveel werknemers het hier gaat en in welke beroepsgroepen.

Indien een aanvraag niet binnen de termijn van één jaar is ingediend, is het UWV bevoegd de aanvraag tot premieverlaging niet in behandeling te nemen. De leden van de PvdA-fractie vragen op welke wijze in de voorlichting naar de werkgever is voorzien. Voorts vragen zij of het UWV niet zich ervan dient te overtuigen of de betrokken werkgever redelijkerwijs had kunnen weten dat er een beperking in tijd is verbonden aan de aanvraag?

De leden van de D66-fractie missen een heldere motivatie waarom het niet gewenst is dat gemeenten (voor de WAO) eigenrisicodrager voor WSW-werknemers zijn. Het dragen van eigen risico vergroot toch de prikkel voor gemeenten om WSW-werknemers uit de WAO te houden?

Artikel XI Wijziging van de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)

De leden van de CDA fractie vragen hoe de voorliggende wijzigingen van de WAZ zich verhouden tot de in het Hoofdlijnenakkoord voorgenomen afschaffing van de WAZ.

Artikel XII Wijziging van de wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG)

De leden van de CDA-fractie constateren dat de regering voorstelt de WAJONG, op basis van artikel XII, onderdeel F, te wijzigen en zo een dienstbetrekking ingevolge WIW van bepaalde jongeren gelijk te stellen met een dienstbetrekking WSW. De leden van de CDA fractie vragen de regering aan te geven hoe de relatie is tussen de voorgestelde wijzigingen en het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Invoeringswet Werk en Bijstand, waarin de WIW wordt ingetrokken.

De leden van de PvdA-fractie constateren dat voorgesteld wordt om in de WAJONG een dienstbetrekking ingevolge de WIW van jongeren gelijk te stellen met een dienstbetrekking ingevolge de WSW. Hierdoor kunnen jonggehandicapten die WSW geïndiceerd zijn, maar voor wie nog geen WSW-dienstverband beschikbaar is, een dienstbetrekking worden aangeboden ingevolge de WIW. De leden van de PvdA-fractie delen de mening dat mensen in afwachting van een WSW-dienstverband een tijdelijke plaatsing binnen de WIW kunnen krijgen. De PvdA-fractie vraagt zicht alleen wel af wat dit betekent voor de rechtspositie van de WAJONG-gerechtigden Daarnaast willen de leden van de PvdA-fractie weten wat de verschillen zijn tussen een dienstbetrekking ingevolge van WSW en WIW, wat is bijvoorbeeld het verschil in loonopbouw WIW en WSW? Wat betekent deze gelijkschakeling verder voor jongeren die een WIW dienstbetrekking hebben, maar niet WSW geïndiceerd zullen worden?

Artikel XIII Wijziging van de werkloosheidswet (WW)

Naar de mening van de leden van de PvdA-fractie is nieuw dat vanwege het niet tijdig of behoorlijk nakomen van inlichtingenverplichtingen van de aanvrager bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) een boeteoplegging verplicht wordt. Geldt daarbij dat het CWI zich eerst zal moeten overtuigen van de mate van verwijtbaarheid van het nalatig zijn in relatie van de persoonlijke omstandigheden zo vragen de leden van de PvdA-fractie. Geldt daarbij ook dat indien er geen sprake is van benadeling anders dan zich zelf de eerste keer met een waarschuwing wordt voldaan? Wat is de hoogte van de boete die in rekening wordt gebracht bij deze overtreding? Wat is de hoogte van de maatregel die hier wordt voorgeschreven? Hoe is de regeling van het UWV opgebouwd? Hoe is de informatie overdracht van het CWI aan het UWV betreffende een overtreding geregeld. Is er een termijn waarbinnen het CWI moet melden aan het UWV dat er sprake is van een overtreding? Is er een maximum termijn waarbinnen de overtreding gemeld moet zijn? Op welke wijze wordt de aanvrager geïnformeerd over de sanctie maatregelen door het CWI?

Artikel XV. Wijziging van de wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (REA)

De leden van de PvdA-fractie constateren dat de regeling om loonsuppletie toe te kennen wordt verduidelijkt, zodat het voor de toekenning van loonsuppletie niet noodzakelijk is dat het moment waarop de aangepaste arbeid wordt aanvaard gelegen is na het moment van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Zij zijn het eens met het kunnen aanvaarden van aangepaste arbeid vóór het moment van de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Zij zijn van mening dat het moet lonen om te werken. De leden van de PvdA-fractie vragen derhalve of het wel loont om te werken voordat de keuring heeft plaatsgevonden. Als iemand namelijk in het kader van het aanvaarden van aangepaste arbeid minder gaat werken voordat de beoordeling heeft plaatsgevonden, wordt dan de beoordeling niet gebaseerd op het minder aantal uren?

De REA wordt aangepast voor wat betreft het aanvragen van subsidies door de werkgever voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Volgens het wetsvoorstel kunnen tot 1 januari 2004 subsidieaanvragen ingediend worden op basis van artikel 15 van de Wet REA. Op basis van artikel 15 waren deze subsidies onbeperkt van toepassing. Worden er nadien door de werkgever nog kosten gemaakt dan kan de werkgever aanspraak doen op de subsidie volgens artikel 16 van de Wet REA. De leden van de PvdA-fractie willen op de hoogte gesteld worden van het verschil in de hoogte en voorwaarde voor de subsidies voor en na 1 januari 2004 (verschillen tussen artikel 15 en 16).

De leden van de D66-fractie vernemen graag hoeveel tijd er in het algemeen zit tussen de datum van ingang en de datum van vaststelling van een arbeidshandicap? Mogen betrokkenen tijdens deze tussenperiode al een beroep doen op het REA-instrumentarium, en zo ja in hoeverre gebeurt dat ook in de praktijk?

Artikel XVII Wijziging Wet beslistermijnen sociale verzekeringen

De leden van de D66-fractie vragen hoeveel tijd er redelijkerwijs nodig is voor een «gedegen» beoordeling van het reïntegratieverslag en voor de claimbeoordeling? Wat zijn de risico's als de beslistermijn 8 weken zou blijven?

Artikel XXIII. Wijziging van de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI)

Met verbazing hebben de leden van de PvdA-fractie kennis genomen van het voornemen om het UWV aan private verzekeraar gegevens van werknemers te verstrekken ten behoeve van private Pemba verzekeringen. Zij vragen de regering om opheldering. Het zijn de werkgevers die de gegevens van hun werknemers met hun toestemming aan een private verzekeraar dienen te verstrekken. Het ontgaat deze leden waarom het UWV dat zou doen. In de eerste plaats ontstaat dan een verantwoordelijkheid van het UWV voor deze gegevens jegens een private verzekeraar. In de tweede plaats treedt het UWV dan tussen de private verzekeraar, de werkgevers en de werknemer daar waar het UWV geen enkele rol of verantwoordelijkheid behoort te hebben.

Voorts vragen deze leden of straks bij de premie inning door de belastingdienst de belastingdienst werknemers gegevens aan private verzekeraar gaat verstrekken op verzoek van werkgevers. Deze leden kunnen zich niet voorstellen dat dat de bedoeling van de minister is.

Naar de mening van de leden van de D66-fractie blijkt uit de Memorie van Toelichting niet duidelijk welke «betrokkene» nu een machtiging moet geven voor het verstrekken van UWV-gegevens aan particuliere verzekeraars: de werkgever of alle afzonderlijke werknemers op wie de gegevens betrekking hebben? Hoe hoog zijn de kosten die thans aan die machtigingen zijn verbonden? Wat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens van de voorgestelde wetswijziging?

De voorzitter van de commissie,

Hamer

De adjunct-griffier van de commissie,

Esmeijer


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Noorman-den Uyl (PvdA), Bakker (D66), Rouvoet (CU), De Vries (VVD), De Wit (SP), Van Gent (GL), Verburg (CDA), Hamer (PvdA), voorzitter, Bussemaker (PvdA), Vendrik (GL), Mosterd (CDA), Smits (PvdA), Örgü (VVD), Weekers (VVD), Rambocus (CDA), De Ruiter (SP), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Van Loon-Koomen (CDA), Bruls (CDA), Varela (LPF), Eski (CDA), Aptroot (VVD), Smeets (PvdA), Douma (PvdA), Stuurman (PvdA), Kraneveldt (LPF) en Hirsi Ali (VVD).

Plv. leden: Depla (PvdA), Dittrich (D66), Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Kant (SP), Halsema (GL), Smilde (CDA), Verbeet (PvdA), Timmer (PvdA), Tonkens (GL), Omtzigt (CDA), Adelmund (PvdA), Van Miltenburg (VVD), Visser (VVD), Algra (CDA), Lazrak (SP), Vietsch (CDA), Van Dijk (CDA), Hessels (CDA), Hermans (LPF), Van Oerle-van der Horst (CDA), Wilders (VVD), Van Dijken (PvdA), Blom (PvdA), Kalsbeek (PvdA), Eerdmans (LPF) en Schippers (VVD).

Naar boven