28 978
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 20 augustus 2003

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel V, onderdeel D, wordt «32g, 32h» vervangen door: 32g en 32h.

II

In artikel V, onderdeel H, wordt «Aan 23l» vervangen door: Aan artikel 23l.

III

In artikel V, onderdeel I, wordt «6b, 6c» vervangen door: 6b en 6c.

IV

In artikel IX, onderdeel I, punt 2, wordt in het daar opgenomen derde lid de zinsnede beginnend met «b. de behandeling van een bezwaar» op een nieuwe regel geplaatst.

V

In artikel X, onderdeel P, wordt «76 c» vervangen door: 76c.

VI

In artikel XX wordt vóór onderdeel A ingevoegd:

De Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt als volgt gewijzigd:.

VII

In artikel XXII wordt na «In artikel 2, eerste lid,» ingevoegd: van de Wet premieregime bij marginale arbeid.

VIII

In artikel XXIII wordt vóór onderdeel A ingevoegd:

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:.

IX

In artikel XXIV vervalt de punt aan het slot van het opschrift van dat artikel.

Verder wordt vóór onderdeel A ingevoegd:

De Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:.

X

In artikel XXV, onderdeel B, punt 1, wordt «6 d» vervangen door: 6d.

XI

In artikel XXVII wordt na «Aan onderdeel F (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)» ingevoegd: van de bijlage bij de Algemene wet bestuursrecht.

XII

In artikel XXVIII vervalt de punt aan het slot van het opschrift van dat artikel.

Verder wordt na «artikel V, derde lid,» ingevoegd: van de Wet van 17 januari 2002, houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van leerlingen.

Naar boven