28 978
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

nr. 15
BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 27 november 2003

In het wetgevingsoverleg over de Verzamelwet sociale verzekeringen 2003 van 10 november jl. heb ik een aantal toezeggingen gedaan met betrekking tot de voorgenomen afschaffing van de WAZ.

Hierbij ga ik daar nader op in. Voor de goede orde merk ik op dat daarbij is uitgegaan van afschaffing van de WAZ per 1 juli 2004, inhoudend dat vanaf 1 juli 2005 geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Het wetsvoorstel terzake zal U begin 2004 worden aangeboden.

1. Reserve Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (Afz)

De ontwikkeling van de reserve in het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen (Afz) is weergegeven in tabel 1. De gegevens zijn voor wat betreft de jaren 2002 en 2003 gebaseerd op de concept-publicatie van het UWV «Oktobernota financiële ontwikkeling UWV-fondsen 2003–2004», oktober 2003.

Tabel 1. Ontwikkeling van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen Afz

Jaartal2002200320042005200620072008
Totaal uitgave Afz612639639611550505414
Totaal inkomsten Afz93678913168550505414
Vermogen Afz9171 0674430000

De reserves zijn in minder dan twee jaar afgebouwd. Vanaf 2005 wordt de voor de staartlasten benodigde financiering aangevuld door middel van een bijdrage aan het Afz.

2. Premiederving als gevolg van 0% WAZ-premie vanaf 2004

Om een idee te krijgen van de premiederving zijn de premie-inkomsten van de afgelopen 3 jaren weergegeven in tabel 2. Het totaal aan inkom-sten, zoals weergegeven in tabel 1, is altijd hoger dan de geïnde premies. Zo zijn de totale inkomsten in 2002 € 936 mln., terwijl de premie-inkomsten € 898 mln. bedragen. Het verschil wordt bepaald door rentebaten en de rijksbijdrage.

Tabel 2. Geïnde premies in de voorgaande jaren

JaarPremies [€ mln]
2000936
2001834
2002898

3. Staartlasten

De ontwikkeling van de staartlasten is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Staartlasten vanaf 2004, omdat vanaf 2004 geen premie meer wordt geheven

JaarUitkeringen [€ mln.]Cumulatief [€ mln.]
2004491491
2005474965
20064281 393
20073721 765
20083232 089
20092802 368
20102412 610
20112072 816
20121752 991
20131463 137
20141223 259
20151033 367
2016863 448
2017723 519
2018593 578
2019493 627
2020413 668
2021333 701
2022273 728
2023223 750
2024173 768
2025143 782
2026113 793
202793 801
202873 808
202953 813
203043 817
203133 820
203223 822
203313 824
203413 824
203513 825
203603 825
203703 826
203803 826
203903 826
204003 826
204103 826
204203 826

Voor de uitkeringen in de jaren vanaf 2036 staan nullen, vanwege de afronding op hele miljoenen.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven