28 978
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

nr. 14
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VERBURG C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 18 november 2003

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel XVII wordt vervangen door:

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN DE WET BESLISTERMIJNEN SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet beslistermijnen sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In Artikel X wordt «1 januari 2004» vervangen door: 1 januari 2005.

B

In Artikel XII wordt «1 januari 2004» vervangen door: 1 januari 2005.

C

In Artikel XIV wordt «1 januari 2004» vervangen door: 1 januari 2005.

D

Artikel XVI vervalt.

Toelichting

In de Wet beslistermijnen sociale verzekeringen is in 2001 bewust gekozen de beslistermijn einde-wachttijdbeoordeling WAO, WAZ en Wajong per 1 januari 2004 terug te brengen van 13 weken naar 8 weken. Bij de invoering van de Wet verbetering poortwachter was dit bekend. Met dit amendement wordt aan deze keuze vastgehouden. Het streven moet erop gericht blijven een redelijke beslistermijn van maximaal 8 weken te laten gelden voor beschikkingen inzake arbeidsongeschiktheid en beschikkingen inzake reïntegratievoorzieningen voor niet-werknemers en zelfstandigen.

De verkorte beslistermijnen REA worden volgens artikel XV, onderdeel N, reeds per 1 januari 2004 ingevoerd.

Verburg

Aptroot

Bakker

Noorman-den Uyl

Naar boven