28 978
Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID VERBURG C.S.

Ontvangen 12 november 2003

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel XVII wordt vervangen door:

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN DE WET BESLISTERMIJNEN SOCIALE VERZEKERINGEN

De Wet beslistermijnen sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In Artikel X wordt «1 januari 2004» vervangen door: 1 januari 2005.

B

In Artikel XII wordt «1 januari 2004» vervangen door: 1 januari 2005.

C

In Artikel XIV wordt «1 januari 2004» vervangen door: 1 januari 2005.

D

In Artikel XVI wordt «1 januari 2004» vervangen door: 1 januari 2005.

Toelichting

In de Wet beslistermijnen sociale verzekeringen is in 2001 bewust gekozen de beslistermijn einde-wachttijdbeoordeling WAO, WAZ en Wajong per 1 januari 2004 terug te brengen van 13 weken naar 8 weken. Bij de invoering van de Wet verbetering poortwachter was dit bekend. Met dit amendement wordt aan deze keuze vastgehouden. Het streven moet erop gericht blijven een redelijke beslistermijn van maximaal 8 weken te laten gelden voor beschikkingen inzake arbeidsongeschiktheid en beschikkingen inzake reïntegratievoorzieningen voor niet-werknemers en zelfstandigen.

Verburg

Aptroot

Bakker

Naar boven