28 744
Wijziging van diverse wetten in verband met de instelling van het Inspectoraat-Generaal VROM en ter verbetering van de doelmatigheid van gegevensverstrekking met het oog op toezicht

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 16 april 2003

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, onder C, 3, onder B, 4, onder D, 7, onder I, 12, onder I, 13, eerste lid, 14, onder U, 15, onder G, 16, onder B, 18, onder J, en 19 wordt telkens in de tweede volzin van het derde lid van onderscheidenlijk de voorgestelde artikelen 78, 55a, 94, 65, 92a, 33a, 173, 25, 88a, 21.3 en 63a «met betrekking tot het tijdstip, de frequentie en de vorm van de kennisgeving» vervangen door: met betrekking tot het tijdstip waarop, de frequentie waarmee en de vorm waarin de gegevens worden verstrekt.

B

Aan artikel 2 wordt – onder aanduiding van de huidige tekst als eerste lid – een lid toegevoegd, luidende:

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 2 juli 1998 ingediende voorstel van wet, houdende integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige overheveling van een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) (Kamerstukken 26 090) tot wet is of wordt verheven en in werking is getreden, onderscheidenlijk treedt, wordt in artikel 37, vijfde lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte «de inspecteur van de volkshuisvesting» vervangen door: de inspecteur, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet,.

C

In artikel 6 komt onderdeel 1 te luiden:

1. De onderdelen b en c vervallen.

D

In artikel 8, onder B, wordt «de artikelen 5» vervangen door: artikel 5.

E

Artikel 10 vervalt.

F

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd.

1. In onderdeel A wordt «artikel 1» vervangen door: artikel 1.1.

2. In onderdeel C, onder 1, vervalt in de onderdelen a en b de komma na onderscheidenlijk «onderdeel b» en «onderdeel c».

3. In onderdeel G wordt aan het slot, voor de punt, een punt-komma geplaatst.

G

Aan hoofdstuk 3 wordt na artikel 20 een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 20a

In artikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delictenwordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet milieubeheer na «10.60, tweede lid, onder c,» ingevoerd: 12.4, eerste en tweede lid, 12.7, eerste en tweede lid en derde lid, juncto het eerste en tweede lid, 12.8, eerste lid,.

Toelichting

Deze nota van wijziging bevat een aanpassing in verband met een aanhangig wetsvoorstel en het vervallen van een wet, alsmede het herstel van een omissie en enkele redactionele verbeteringen.

Onderdeel A

In de betrokken bepalingen werd de minder zuivere term «kennisgeving» gebruikt, waar het gaat om het verstrekken van gegevens. Deze wijziging herstelt dat.

Onderdeel B

De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte zal onder meer de Wet op de huurcommissies gaan vervangen. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet geheel bekend. Het nieuwe tweede lid van artikel 2 voorziet in een wijziging zowel voor het geval de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte vóór het onderhavige wetsvoorstel in werking treedt als voor het geval waarin dat daarna gebeurt. In het eerste geval zal het eerste lid van artikel 2 niet kunnen worden doorgevoerd: de Wet op de huurcommissies bestaat dan immers niet meer.

Onderdeel C

Volgens artikel 14 van het wetsvoorstel wordt de afzonderlijke aanwijzing van de inspecteur als adviseur bij de vaststelling van hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder geschrapt, omdat hij in ander verband voldoende inbreng kan hebben. Bij de hogere waardenprocedure in het kader van de Tracéwet was de aanwijzing van de inspecteur als adviseur echter gehandhaafd. Dat is niet nodig: mocht er behoefte zijn aan inbreng van zijn kant, dan kan de Minister van VROM, in overeenstemming met wie immers het tracébesluit wordt vastgesteld, hem intern raadplegen. In dit onderdeel wordt daarom voorgesteld de aanwijzing van de inspecteur alsnog te laten vervallen.

Onderdeel D

Dit onderdeel betreft een redactionele verbetering.

Onderdeel E

Bij het inwerkingtreden van de Mijnbouwwet per 1 januari 2003 is de Mijnwet 1903 vervallen. Aan een wijziging van die wet bestaat dus geen behoefte meer.

In de Mijnbouwwet komt geen verwijzing naar een van de oude VROM-inspecties voor. Die wet behoeft dus niet te worden aangepast.

Onderdeel F

1. Hier wordt een foute verwijzing hersteld.

2. Het gaat hier om een redactionele verbetering.

3. Ten onrechte was het leesteken aan het einde van het herziene onderdeel a weggevallen.

Onderdeel G

Deze wijziging houdt geen verband met de andere in het wetsvoorstel opgenomen onderwerpen. Het gaat hier om herstel van een omissie, waarvoor dit wetsvoorstel de snelste mogelijkheid biedt. In artikel 1a van de Wet op de economische delicten (Wed) is de strafbaarstelling van de overtreding van enkele artikelen van de Wet milieubeheer geregeld.

Dat artikel is gewijzigd door de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346). Bij die wijziging zijn uit de opsomming in artikel 1a, onderdeel 2°, van de Wed abusievelijk drie artikelen weggevallen. Deze wijziging herstelt de strafbaarstelling van de overtreding van die artikelen. De strafbaarstellingen hebben betrekking op het niet opstellen, het onjuist opstellen of het niet (tijdig) overleggen aan de overheid van overheidsverslagen, en het niet (tijdig) of op een onjuiste wijze openbaar maken van publieksverslagen.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H. G. J. Kamp

Naar boven