28 355
Constitutionele toetsing

nr. 1
BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 april 2002

In het kabinetsstandpunt «grondrechten in het digitale tijdperk» is u een nota toegezegd over constitutionele toetsing. Deze treft u hierbij aan. In paragraaf 2 wordt een korte voorgeschiedenis van de discussie over toetsing geschetst. Hierin wordt onder meer verwezen naar concept-standpunten van eerdere kabinetten en daarover uitgebrachte adviezen. Deze stukken zijn als bijlage bij de nota gevoegd.1 Tevens treft u een beknopte rechtsvergelijkende bijlage aan.

De nota heb ik tevens toegezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven