27 910 (R 1695)
Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 (belastingheffing deelnemingsdividenden)

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

1. Opname van de volgende zin in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel:

Aan deze overeenkomst wordt uitvoering gegeven door een bij deze Rijkswet behorend Protocol tussen Nederland en Aruba waarin wordt bepaald dat de verlaagde tarieven van artikel 11, derde lid, eerste en tweede volzin van de BRK alleen gelden indien de feitelijk gecombineerde belastingdruk van woonstaat en bronstaat tezamen op het dividend ten minste 8,3% is.

2. Ter informatie is bovengenoemd Protocol bijgevoegd.1

3. Het oorspronkelijke Protocol belastingheffing deelnemingsdividenden behorende bij het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 is gewijzigd en ter informatie bijgevoegd.1


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven