27 910 (R 1695)
Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 (belastingheffing deelnemingsdividenden)

nr. 6
VERSLAG VAN DE STATEN VAN ARUBA

Ontvangen 21 december 2001

Het onderhavige voorstel van Rijkswet bevat een nadere precisering ten aanzien van de fiscale relatie tussen Nederland en de Nederlandse Antillen. De voorgestelde wijziging ziet op de heffing van bronbelasting op deelnemingsdividend die vloeien van Nederland naar de Nederlandse Antillen. Gezien het feit dat het uitgangspunt is handhaving van de huidige effectieve druk, terwijl de hieruit voortvloeiende belastingopbrengst volledig ten bate zal komen van de Nederlandse Antillen, kunnen de in de Staten van Aruba aanwezige fracties zich geheel vinden in het onderhavige voorstel en gaan derhalve accoord met genoemd voorstel.

Dit verslag geldt als Eindverslag.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 21e december 2001.

De Rapporteur,

F. W. Croes

Naar boven