27 882
Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro)

B
NADER RAPPORT

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 8 augustus 2001, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Financiën.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 19 juli 2001, nr. 01.003516, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 27 juli 2001, nr. WO6.01.0344/IV, bied ik u hierbij aan.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigigen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele wijzigingen aan te brengen in het voorstel van wet en de memorie van toelichting. Het betreft een actualisering van de bedrage in zake het specifieke deel van de accijnstarieven voor sigaretten en rooktabak in artikel 35, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet op de accijns en een verbetering van een tweetal bedragen in artikel 25a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994. Voorts is in verband met de voorgenomen inwerkingtreding van de tijdelijke referendumwet op 1 januari 2002 de ratio van artikel XXIV, tweede lid, inzake de samenloop tussen genoemde wet en het onderhavige wetsvoorstel vervallen; de memorie van toelichting is dienovereenkomstig aangepast.

Ik moge u verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Naar boven