27 882
Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro)

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

Voorstel van wet

In artikel VI zijn in onderdeel A de bedragen van f 113,85, € 51,66, f 47,80 en € 21,69 in de plaats gekomen van onderscheidenlijk f 110,20, € 50,01, f 46,85 en € 21,26.

In artikel XII is in onderdeel D, negende kolom, € 116 telkens in de plaats gekomen van € 117.

In artikel XXIV is de onderdeelsaanduiding «1» alsmede het tweede lid vervallen, dat luidde:

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, is artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet van toepassing.

Memorie van toelichting

In de toelichting op artikel XXIV is de laatste volzin vervallen, die luidde:

Met de formulering in het tweede lid wordt bereikt dat deze wet op 1 januari 2002 in werking kan treden, ook wanneer de Tijdelijke referendumwet (Kamerstukken I 2000/01, nr. 216) vóór die datum in werking treedt.

Naar boven