27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 18
MOTIE VAN HET LID HOFSTRA

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de bereikbaarheid zowel via weg als rail verder verslechtert;

voorts overwegende, dat deze verslechtering op de kortst mogelijke termijn moet worden gestopt en in een geleidelijke verbetering moet worden omgebogen;

voorts overwegende; dat er een veelheid van onoverzichtelijke indicatoren is ontstaan (filelengte, filezwaarte, trajectsnelheid, punctualiteit);

verzoekt de regering één bereikbaarheidsindex in te voeren als landelijke graadmeter van bereikbaarheid en bedoelde omslag voor 1 januari 2004 te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hofstra

Naar boven