27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 16
MOTIE VAN HET LID HOFSTRA

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het NVVP het integrale (middel)lange termijnbeleid dient te verwoorden inzake verkeer en vervoer;

voorts overwegende, dat het NVVP onvoldoende concreet is uitgewerkt inzake de normen, de benodigde toekomstige infrastructuur en met name inzake de benodigde, deels te decentraliseren, financiële middelen;

verzoekt de regering een en ander meer concreet uit te werken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hofstra

Naar boven