27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 12
MOTIE VAN HET LID VAN GIJZEL

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een kwaliteitssprong noodzakelijk is op ons spoor;

overwegende, dat deze kwaliteitssprong een integrale benadering vraagt waarin de volgende onderdelen noodzakelijk zijn:

1. het wegnemen van infrastructurele belemmeringen;

2. een grotere transfercapaciteit op stations;

3. een toereikende energievoorziening van 25kV;

4. nieuwe beheers- en veiligheidstechnieken BB21;

5. het opheffen van gelijkvloerse overwegen;

overwegende, dat, met de HSL-Zuid, de HSL-Oost en de snelle verbinding met het Noorden, met deze gebieden reeds een snelle spoorverbinding in het vooruitzicht ligt;

verzoekt de regering op korte termijn te komen met een plan van aanpak voor de invoering van de benodigde kwaliteitssprong;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk te starten met een snelle spoorverbinding tussen Amsterdam en Maastricht,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Gijzel

Naar boven