27 455
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

nr. 11
MOTIE VAN HET LID VAN GIJZEL

Voorgesteld in het Nota-overleg van 19 november 2001

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in de Vijfde nota ruimtelijke ordening voor de Noordvleugel van de Randstad een woningbouwtaakstelling van 150 000 woningen in de periode 2010–2030 is/wordt opgenomen waarvan een groot deel in Almere;

overwegende, dat congestie op de ringweg A10 rond Amsterdam alsmede op de verbinding A6, A1, A9, A2 onder invloed van verdere verstedelijking de komende jaren nog zal toenemen;

constaterende, dat in het NVVP in dat kader wordt voorgesteld het starten van een verkenning naar een, indicatief aangegeven, verbinding tussen de A6 en de A9;

overwegende, dat het indicatief aangegeven tracé door het Geingebied en op korte afstand van het Naardermeer loopt, gebieden met zeer grote landschappelijke en natuurwaarden;

verzoekt de regering in het kader van de verkenning tevens alternatieve oplossingen en tracés voor de A6-A9-verbinding te doen onderzoeken;

verzoekt de regering tevens de noodzakelijke investeringen in hoogwaardig openbaar vervoer op deze mobiliteitsas voor te bereiden;

verzoekt de regering het sectorale bereikbaarheidsprobleem te betrekken in een integrale, gebiedsgerichte benadering, uitgevoerd in samenwerking met de organisaties op het gebied van natuur en milieu vanuit een dubbeldoelstelling; verbetering van bereikbaarheid én ruimtelijke kwaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gijzel

Naar boven