27 251
Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- & Verzekeringskamer nader te regelen

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 12 oktober 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel XIX van het voorstel van wet wordt «koninklijke boodschap van ... 2000» gewijzigd in «koninklijke boodschap van 15 september 2000» en wordt «(kamerstukken II ..)» gewijzigd in «(kamerstukken II 1999/2000, 27 290, nr. 2)».

TOELICHTING

Ten tijde van de indiening van het onderhavige wetsvoorstel was het in artikel XIX genoemde wetsvoorstel nog niet bij de Tweede Kamer ingediend. Inmiddels is dit wel geschied, zodat de in artikel XIX ontbrekende gegevens thans kunnen worden ingevuld.

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Naar boven