27 251
Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de verzekeringskamer, alsmede wijziging van de wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de pensioen- en verzekeringskamer nader te regelen

nr. 4
VERSLAG

Vastgesteld 29 september 2000

De vaste commissie voor Financiën1, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. Onder het voorbehoud dat de regering de opmerkingen in dit verslag afdoende zal beantwoorden, acht de commissie hiermee de openbare behandeling van het voorstel van wet voldoende voorbereid.

De leden van de commissie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorstel tot naamswijziging van de Verzekeringskamer, alsmede enkele aanpassingen in de verhouding tussen de Verzekeringskamer en de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Slechts de leden van de VVD-fractie maken een enkele opmerking.

De leden van de VVD-fractie onderschrijven de noodzaak van de voorgestelde technische wijzigingen in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (Wte 1993), doch willen met klem wijzen op de noodzaak van een sluitend toezicht op zelfstandige bestuursorganen, zoals bedoeld door de Algemene Rekenkamer. Een belangrijke rol daarin spelen informatie (zowel ex-ante als ex-post) en een deugdelijk instrumentarium. Daarin past ook het toekennen van het goedkeuringsrecht voor de begroting aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er moet voor gewaakt worden dat het op afstand geplaatste orgaan voldoende slagkracht behoudt en een zekere discretionaire ruimte heeft om haar taken uit te voeren. Naar de mening van de leden van de VVD-fractie wordt aan deze voorwaarden in voldoende mate voldaan.

De leden van de VVD-fractie gaan daarom akkoord met de voorgestelde wijzigingen en hebben geen aanvullende vragen.

De voorzitter van de commissie,

Van Gijzel

De griffier van de commissie,

Janssen


XNoot
1

Samenstelling: Leden: Schutte (GPV), Reitsma (CDA), Witteveen-Hevinga (PvdA), Rosenmöller (GroenLinks), Van Zijl (PvdA), Van Gijzel (PvdA), voorzitter, Voûte-Droste (VVD), De Vries (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA), Marijnissen (SP), Kamp (VVD), Giskes (D66), Crone (PvdA), Van Dijke (RPF), Bakker (D66), Hofstra (VVD), De Haan (CDA), ondervoorzitter, Vendrik (GroenLinks), Wijn (CDA), Stroeken (CDA), Remak (VVD), Van Beek (VVD), Balkenende (CDA), Kuijper (PvdA), Dijsselbloem (PvdA).

Plv. leden: Van der Vlies (SGP), Verburg (CDA), Koenders (PvdA), Harrewijn (GroenLinks), Smits (PvdA), Duijkers (PvdA), Balemans (VVD), Wilders (VVD), Van Oven (PvdA), De Wit (SP), Patijn (VVD), Schimmel (D66), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Hoekema (D66), Van Walsem (D66), Blok (VVD), Dankers (CDA), Rabbae (GroenLinks), Van den Akker (CDA), Hillen (CDA), Hessing (VVD), Weekers (VVD), Bijleveld-Schouten (CDA), Timmermans (PvdA), Hindriks (PvdA).

Naar boven