27 038
Wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

nr. 11
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 oktober 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel I, onderdeel M, komt de aanhef te luiden:

Hoofdstuk IB komt te luiden:

HOOFDSTUK IB HET COLLEGE VAN TOEZICHT OP DE ZORGVERZEKERINGEN

B

In artikel I wordt na onderdeel GG1 een onderdeel ingevoegd, luidende:

GG2

In artikel 84 wordt «door Ons» vervangen door: bij die algemene maatregel van bestuur.

C

Artikel I, onderdeel HH, komt te luiden:

HH

Artikel 87 komt te luiden als volgt:

Artikel 87

Hij die niet voldoet aan een hem bij artikel 1x11, tweede en derde lid, artikel 1x13, tweede lid, en artikel 1x14, tweede lid, opgelegde verplichting, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

D

In artikel I wordt na onderdeel HH een onderdeel ingevoegd, luidende:

HH1

In artikel 89 wordt «73b» vervangen door: 73b, derde lid, 73c.

E

In artikel II wordt na onderdeel B een onderdeel ingevoegd, luidende:

B1

In artikel 5, derde lid, tweede volzin, wordt «het bestuur van het College» vervangen door: het College zorgverzekeringen.

F

Artikel II, onderdeel P, komt te luiden:

P

Artikel 39 vervalt.

G

In artikel II, onderdeel W2, wordt «een uitvoeringsorgaan» vervangen door: Een uitvoeringsorgaan.

H

In artikel II, onderdeel Y, wordt de tekst na de dubbele punt vervangen door: artikel 56, derde lid,.

I

In artikel II wordt na onderdeel Y een onderdeel ingevoegd, luidende:

Y1

Artikel 71 komt te luiden:

Artikel 71

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, strekkende tot uitvoering van deze wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie, indien en voor zover deze overtreding bij die algemene maatregel als strafbaar feit is aangeduid.

J

Artikel III, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 39 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid, onder f, wordt voor «subsidies» ingevoegd: uitgaven ten behoeve van.

2. In het vijfde lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

K

In artikel III, onderdeel F, vervalt het woord «telkens» alsmede de zinsnede na de woorden «het College toezicht».

L

Artikel IX komt te luiden:

ARTIKEL IX

De artikelen 61 en 65 van de Overgangswet verzorgingshuizen vervallen.

Toelichting

Onderdeel A

In de titel van Hoofdstuk IB is het woord «Het» voor de naam van het College van toezicht op de zorgverzekeringen toegevoegd om eenvormigheid met Hoofdstuk IA te bereiken.

Onderdeel B

Deze wijziging betreft een tekstuele aanpassing. In overeenstemming met aanwijzing 68 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar) wordt «Ons» vervangen door een aanduiding van het koninklijk besluit waarmee de aanwijzing als strafbaar feit plaatsvindt.

Onderdeel C

In onderdeel HH, zoals dat luidde, was nog geen rekening gehouden met de wet van 20 januari 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten met het oog op de opneming in het Wetboek van Strafrecht van eenvormige strafbepalingen inzake het verstrekken van onware gegevens en het nalaten te voldoen aan wettelijke verplichtingen om tijdig gegevens te verstrekken (concentratie strafbaarstelling frauduleuze gedragingen) (Stb. 40), verder te noemen de Wet concentratie. De Wet concentratie voorzag in artikel XI, onderdeel B, in een wijziging van artikel 87 van de Ziekenfondswet, waarbij de verwijzing daarin naar artikel 39, eerste lid, en 41, vierde lid, van de Ziekenfondswet werd geschrapt in verband met het onder de werking van de nieuwe strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht brengen van overtreding van de in die bepalingen vervatte verplichting tot het leveren van gegevens. Omdat de bestaande redactie van artikel 87 van de Ziekenfondswet inmiddels echter niet meer gelijk was aan die ten tijde van het opstellen van genoemd artikel XI, onderdeel B, is de inwerkingtreding van dat onderdeel uitgesteld en zal dat onderdeel worden ingetrokken bij een door de Minister van Justitie voor te bereiden veegwet (hetzelfde geldt m.m. voor artikel XVI, onderdeel A, van de Wet concentratie). In artikel I, onderdeel HH, is nu, rekening houdend met de Wet concentratie, een gewijzigde redactie voor de aanpassing van artikel 87 van de Ziekenfondswet opgenomen. Daarin wordt voorzien in strafbaarstelling van niet naleving van de artikelen 1x11 en 1x13 (die in plaats zijn gekomen van de artikelen 39 en 41, vierde lid, van de Ziekenfondswet), alsmede artikel 1x14, met uitzondering van het eerste lid van die bepalingen (waarvan niet naleving strafbaar is gesteld in de Wet concentratie).

Onderdeel D

Ook deze wijziging houdt verband met de Wet concentratie. Bij die wet is abusievelijk nagelaten overtreding van de verplichting van het eerste lid van artikel 73b, welke thans valt onder de nieuwe bepaling van het Wetboek van Strafrecht, te schrappen uit artikel 89 van de Ziekenfondswet. Dat is alsnog gebeurd.

Onderdeel E

Dit onderdeel voorziet in wijziging van de tekst van artikel 5, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) teneinde daarin de nieuwe wijze van vernoemen van het College voor zorgverzekeringen door te voeren. Het bedoelde derde lid is onlangs gewijzigd bij de wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de artikelen 19 en 77 van de Ziekenfondswet, artikel 62 van de AWBZ en artikel 51 van de Wet financiering volksverzekeringen (Stb. 338).

Onderdeel F

Artikel 39 van de AWBZ wordt geschrapt. Bij nader inzien is deze bepaling overbodig. Er kan geen twijfel over bestaan dat Hoofdstuk IC van de Ziekenfondswet rechtstreeks toepasselijk is.

Onderdeel G

Dit onderdeel strekt tot correctie van een redactionele fout die in artikel 68 van de AWBZ is ontstaan door de nota van wijziging op stuk nummer 6.

Onderdeel H

De voorgestelde wijziging betreft het laten vervallen van het woord «in»; dit zou anders dubbel in de tekst komen te staan. Tevens is analoog aan artikel 87 van de Ziekenfondswet de werking van de strafbepaling beperkt tot artikel 56, derde lid.

Onderdeel I

De voorgestelde wijziging van artikel 71 van de AWBZ strekt ertoe deze strafbepaling te uniformeren met die van artikel 84 van de Ziekenfondswet.

Onderdeel J

Met artikel II van de wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen en enige andere wetten (Stb. 359) – dat met ingang van 1 januari 2001 in werking treedt – is de tekst van artikel 39, derde lid, onderdeel f, van de Wet financiering volksverzekeringen (Wfv) opnieuw vastgesteld. Daarbij is abusievelijk nagelaten de tekst te doen voorafgaan door de woorden «uitgaven ten behoeve van» welke kort daarvoor bij artikel IV, onder A, van de wet van 20 januari 2000 tot wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves) (Stb. 42) in artikel 39, derde lid, onder f (en g) van de Wfv, waren opgenomen. Ook in artikel 1q, derde lid, onder b, van de Ziekenfondswet, zijn deze woorden opgenomen; de bewoordingen strekken ertoe, duidelijk te maken dat ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten respectievelijk de Algemene Kas ook komen de kosten welke gemaakt worden voor de uitvoering van subsidieregelingen, niet zijnde de als subsidie verstrekte middelen. Deze omissie wordt thans hersteld.

Onderdeel K

Artikel III van het onderhavige wetsvoorstel voorziet in wijziging van artikel 51 van de Wfv; deze wijziging betreft de naam van het College voor zorgverzekeringen en de vermelding van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie; de redactie van deze wijziging is gebaseerd op de tekst zoals die luidde voor de onder E genoemde wetswijziging van Stb. 2000, 338; deze redactie sluit niet meer aan bij de thans geldende tekst van artikel 51.

Onderdeel L

Deze bepaling voorziet in het laten vervallen van de artikelen 61 en 65 van de Overgangswet verzorgingshuizen. Nu door verwerping van het in artikel 61 van die wet genoemde wetsvoorstel en door het vervallen van de in artikel 65 van die wet genoemde wet is komen vast te staan dat deze bepalingen nimmer in werking zullen treden, kunnen deze geschrapt worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven