27 038
Wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

nr. 1
KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen).

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage

8 maart 2000

Beatrix

nr. 2
VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten op te dragen aan een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen en tevens het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te moderniseren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK I WIJZIGING VAN DE ZIEKENFONDSWET

ARTIKEL I

De Ziekenfondswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, komt te luiden:

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

b. het College zorgverzekeringen: het college, genoemd in artikel 1a,

c. het College toezicht: het college, genoemd in artikel 1u,

d. ziekenfonds: een rechtspersoon, toegelaten overeenkomstig artikel 34,

e. uitvoeringsorgaan: een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar, toegelaten overeenkomstig artikel 33 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en een uitvoerend orgaan als bedoeld in artikel 38 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,

f. instelling: een instelling, toegelaten overeenkomstig artikel 8a,

g. verzekerde: een verzekerde ingevolge deze wet en, tenzij het tegendeel blijkt, een medeverzekerde,

h. vreemdeling: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Vreemdelingenwet,

i. ziekenfondsverzekering: de verzekering ingevolge deze wet,

j. algemene verzekering bijzondere ziektekosten: de verzekering ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,

k. Algemene Kas: de kas, genoemd in artikel 1q, eerste lid,

l. Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: het fonds, genoemd in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen,

m. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het instituut, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997,

n. particuliere ziektekostenverzekering: een overeenkomst van directe verzekering die strekt tot vergoeding van kosten van geneeskundige hulp, met uitzondering van overeenkomsten van arbeidsongeschiktheidsverzekering, overeenkomsten van ongevallenverzekering, overeenkomsten van reisverzekering en andere overeenkomsten van verzekering waarbij kosten van geneeskundige hulp uitsluitend aanvullend worden gedekt,

o. groep: een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

B

Artikel 1a wordt gewijzigd als volgt:

1. In de tweede volzin van het eerste lid en in het tweede lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

2. Het derde lid komt te luiden:

3. Het College zorgverzekeringen wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.

C

Artikel 1b wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «bestuur van het College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

3. Het derde lid komt te luiden:

3. Het lidmaatschap van het College zorgverzekeringen is onverenigbaar met het lidmaatschap van het College toezicht. Bij ministeriële regeling kunnen andere functies of werkzaamheden worden aangewezen, die niet verenigbaar zijn met het lidmaatschap van het College zorgverzekeringen.

4. In het vierde en zevende lid wordt «bestuur van het College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

D

Artikel 1c wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen. Tevens wordt na «uitgevoerd» een zinsnede ingevoegd, luidende: , alsmede omtrent de wijze waarop afspraken over samenwerking met het College toezicht tot stand komen ten aanzien van aangelegenheden die het College zorgverzekeringen en het College toezicht beide aangaan.

2. Het tweede lid komt te luiden:

2. In het bestuursreglement kan het College zorgverzekeringen voorzien in de instelling van commissies. In commissies kunnen personen deelnemen die geen lid van het College zorgverzekeringen zijn. In het reglement worden regels gesteld over de samenstelling en taken van de ingestelde commissies.

3. In het derde lid wordt «het bestuur» vervangen door «het College zorgverzekeringen» en vervalt de zinsnede: van het College.

E

In de artikelen 1d tot en met 1h, 1k, 1n, 1q, tweede lid, 1r, eerste tot en met zevende en negende en tiende lid, 1t, 5, eerste lid, 8a, derde lid, 8h, 14, 38, 38b, eerste lid, 42, vijfde lid, 44, vijfde en tiende lid, 44a, 46, tweede lid, 46a, tweede lid, 47, eerste en derde lid, 74, eerste en derde lid, onder c, en vierde en vijfde lid, en 79 wordt telkens «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

F

In artikel 1j wordt «College» vervangen door «College zorgverzekeringen» en vervalt «, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen».

G

Het eerste lid van artikel 1l komt te luiden:

1. Een besluit van het College zorgverzekeringen kan bij koninklijk besluit worden vernietigd.

H

Na artikel 1l wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1l1

1. Het College zorgverzekeringen bevordert de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten door de uitvoeringsorganen en door de rechtspersonen, bedoeld in artikel 14 van deze wet en artikel 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

2. Het College zorgverzekeringen kan met het oog op de rechtmatige en doelmatige uitvoering beleidsregels stellen voor de uitvoeringsorganen en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 14 van deze wet en artikel 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

I

Artikel 1m komt te luiden:

Artikel 1m

Het College zorgverzekeringen geeft aan de uitvoeringsorganen en aan de rechtspersonen, bedoeld in artikel 14 van deze wet en artikel 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, aan personen en instellingen die vormen van hulp of zorg verlenen, alsmede op verzoek van Onze Minister aan verzekerden voorlichting over het beleid op het terrein van de ziektekostenverzekeringen.

J

Artikel 1o komt te luiden:

Artikel 1o

1. Het College zorgverzekeringen bevordert de afstemming van de uitvoering van:

a. de ziekenfondsverzekering en de algemene verzekering bijzondere ziektekosten,

b. de ziekenfondsverzekering met de uitvoering van de algemene verzekering bijzondere ziektekosten,

c. de ziekenfondsverzekering en de algemene verzekering bijzondere ziektekosten met de uitvoering van het beleid op andere terreinen van de volksgezondheid, en

d. de ziekenfondsverzekering en de algemene verzekering bijzondere ziektekosten met de uitvoering van het beleid op andere terreinen van sociale zekerheid.

2. Het College zorgverzekeringen kan met het oog op de afstemming beleidsregels stellen voor de uitvoeringsorganen en de rechtspersonen, bedoeld in artikel 14 van deze wet en artikel 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

K

Artikel 1p wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt «College» vervangen door «College zorgverzekeringen» en vervalt «, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen,».

2. In het tweede lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

3. Het derde lid komt te luiden:

3. In een regeling als bedoeld in het eerste lid kan aan het College zorgverzekeringen worden opgedragen nadere regels te stellen. De nadere regels behoeven de goedkeuring van Onze Minister. Goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het belang van de volksgezondheid.

4. Na het derde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Onze Minister kan jaarlijks voor een categorie van subsidies het subsidieplafond voor het komende jaar bekendmaken.

L

Artikel 1s wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «College» vervangen door «College zorgverzekeringen» en vervalt «, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen,».

2. In het derde lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

3. In het vierde lid, aanhef wordt «College» vervangen door «College zorgverzekeringen» en vervalt in onderdeel a de zinsnede «, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen,».

M

Hoofdstuk IB komt te luiden:

HOOFDSTUK IB COLLEGE VAN TOEZICHT OP DE ZORGVERZEKERINGEN

Artikel 1u

1 Er is een College van toezicht op de zorgverzekeringen, dat rechtspersoonlijkheid bezit. Het College toezicht is gevestigd in een door Onze Minister te bepalen plaats.

2. Het College toezicht is belast met het toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van deze wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten door de uitvoeringsorganen. Het College toezicht kan bij algemene maatregel van bestuur tevens worden belast met het toezicht op andere organen voor zover deze taken vervullen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de ziekenfondsverzekering of de algemene verzekering bijzondere ziektekosten.

3. In een krachtens deze wet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet financiering volksverzekeringen of een andere wet vast te stellen algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling kan het nemen van een voor de toepassing van die wetten te nemen besluit, voor zover dat voor de goede uitoefening van taken door het College toezicht wenselijk is, worden opgedragen aan het College toezicht.

4. Het College toezicht wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.

Artikel 1v

1. Het College toezicht bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste vijf leden, onder wie de voorzitter.

2. Artikel 1b, tweede tot en met zevende lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1w

De artikelen 1c, eerste, derde en vierde lid, en 1d tot en met 1l zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1x

1. Het College toezicht wijst de medewerkers aan die zijn belast met het toezicht.

2. De artikelen 5:12, 5:13, 5:15 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de op grond van het eerste lid aangewezen personen.

3. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 1x1

1. Het College toezicht rapporteert voor 1 november aan Onze Minister en aan het College zorgverzekeringen per uitvoeringsorgaan over de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in het voorafgaande kalenderjaar. Daarbij wordt per uitvoeringsorgaan een verklaring gegeven over de rechtmatigheid van de in de financiële verantwoording over het voorafgaande kalenderjaar door het uitvoeringsorgaan opgenomen posten. Indien het College toezicht uitgaven of besparingen op beheerskosten van een uitvoeringsorgaan als niet verantwoord heeft aangemerkt, vermeldt het dat in zijn verklaring.

2. Het College toezicht zendt voor 1 november aan Onze Minister en aan het College zorgverzekeringen een samenvattend rapport over de rechtmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten door de uitvoeringsorganen in het voorafgaande kalenderjaar.

3. Onze Minister zendt het rapport, bedoeld in het tweede lid, tegelijk met het financieel verslag, bedoeld in artikel 1s, aan beide kamers der Staten-Generaal. Het College toezicht stelt het rapport, bedoeld in het tweede lid, algemeen verkrijgbaar.

4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de inhoud en inrichting van de rapportages, bedoeld in het eerste en tweede lid.

Artikel 1x2

1. Het College toezicht zendt jaarlijks aan Onze Minister en aan het College zorgverzekeringen rapportages over de resultaten van de door hem uitgevoerde onderzoeken naar de doelmatigheid van de uitvoering van deze wet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten door de uitvoeringsorganen.

2. Onze Minister zendt de rapportages, bedoeld in het eerste lid, aan beide kamers der Staten-Generaal. Het College toezicht stelt de rapportages, bedoeld in het eerste lid, algemeen verkrijgbaar.

3. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de inhoud en inrichting van de rapportages, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 1x3

1. Het College toezicht maakt, onverminderd zijn bevoegdheid tot eigen onderzoek, zoveel mogelijk gebruik van de resultaten van door anderen verrichte controles.

2. De uitvoeringsorganen verstrekken desgevraagd aan het College toezicht de informatie over de uitgevoerde werkzaamheden van hen die met de controle zijn belast en lichten hem volledig in over de resultaten van de controle door overlegging van rapporten of op andere door het College toezicht aan te geven wijze.

Artikel 1x4

Het College toezicht stelt naast het in het werkprogramma opgenomen onderzoek, op verzoek van Onze Minister onderzoek in bij uitvoeringsorganen. Het College toezicht kan tevens op verzoek van het College zorgverzekeringen onderzoek bij de uitvoeringsorganen instellen.

Artikel 1x5

1. Het College toezicht adviseert desgevraagd of uit eigen beweging het College zorgverzekeringen over de intrekking van:

a. een toelating als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van deze wet en artikel 35, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten,

b. een toestemming als bedoeld in artikel 41, derde lid,

c. een ontheffing als bedoeld in artikel 42, vijfde lid, van deze wet en artikel 41, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

2. Het College toezicht brengt een advies als bedoeld in het eerste lid onverwijld ter kennis van Onze Minister.

Artikel 1x6

Het College toezicht rapporteert desgevraagd aan Onze Minister over de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van voorgenomen beleid in verband met de uitoefening van zijn toezichthoudende taak.

Artikel 1x7

Het College toezicht, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen kan in overeenstemming met het College zorgverzekeringen, onderscheidenlijk het College toezicht regels stellen met betrekking tot:

a. de administratie en controle door de uitvoeringsorganen,

b. de inhoud en inrichting van het verslag, bedoeld in artikel 43e en het financieel verslag, bedoeld in artikel 43f,

c. de aandachtspunten voor de accountantscontrole en de inhoud en inrichting van het rapport, bedoeld in artikel 43f.

Artikel 1x8

1. Het College toezicht kan uit hoofde van zijn toezichthoudende taak een aanwijzing geven aan een uitvoeringsorgaan.

2. Een aanwijzing kan geen betrekking hebben op de besluitvorming betreffende de toekenning van een verstrekking, vergoeding of uitkering aan een verzekerde.

3. Bij de aanwijzing stelt het College toezicht een termijn waarbinnen het uitvoeringsorgaan aan de aanwijzing moet voldoen.

4. Indien het uitvoeringsorgaan niet binnen de termijn, bedoeld in het derde lid, aan de aanwijzing voldoet, is het College toezicht bevoegd tot toepassing van bestuursdwang.

Artikel 1x9

1. Het College toezicht kan een ziekenfonds geheel of gedeeltelijk onder bewind stellen indien het van oordeel is dat bij het ziekenfonds sprake is van wanbeheer of dat een toestand dreigt te ontstaan waarin het ziekenfonds zijn taak niet naar behoren vervult. De onderbewindstelling beslaat ten hoogste twee jaar en kan telkens met ten hoogste een jaar worden verlengd.

2. Onder onderbewindstelling wordt verstaan het slechts mogen uitoefenen van bevoegdheden met toestemming van een of meer door het College toezicht aangewezen personen en met inachtneming van de opdrachten van deze personen.

3. Een besluit tot onderbewindstelling of tot verlenging daarvan bevat ten minste:

a. de tijdstippen waarop het bewind ingaat en eindigt,

b. de naam van de persoon of personen die het bewind voeren,

c. een beschrijving van de taken en bevoegdheden van de bewindvoerders,

d. voor zover het niet betreft alle activiteiten of onderdelen van een ziekenfonds, een aanduiding van de activiteiten of onderdelen van het ziekenfonds waarop de onderbewindstelling betrekking heeft.

4. Het College toezicht brengt een besluit tot onderbewindstelling onverwijld ter kennis van het ziekenfonds, het College zorgverzekeringen en Onze Minister.

5. Het ziekenfonds is verplicht te handelen overeenkomstig de opdrachten van de bewindvoerders.

6. Het College toezicht kan een bewindvoerder tussentijds vervangen.

7. Voor schade ten gevolge van een handeling die is verricht in strijd met het besluit tot onderbewindstelling, is degene die deze handeling als orgaan van het ziekenfonds heeft verricht, persoonlijk aansprakelijk tegenover het ziekenfonds. De vernietigbaarheid van de handeling kan worden ingeroepen door het ziekenfonds, indien de wederpartij wist of daarvan niet onkundig kon zijn, dat deze handeling in strijd was met het besluit tot onderbewindstelling.

8. De kosten die de bewindvoerders maken ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken, alsmede het honorarium van de bewindvoerders komen ten laste van het ziekenfonds.

Artikel 1x10

Het College toezicht kan, optredende voor een uitvoeringsorgaan een schadevergoeding vorderen van een bestuurder of gewezen bestuurder voor schade, veroorzaakt door diens nalatigheid of wanbeheer. De voorgaande volzin is ten aanzien van ziekenfondsen eveneens van toepassing ten aanzien van degenen, bedoeld in artikel 1x9, zevende lid, eerste volzin, voor schade als in dat lid bedoeld.

N

Het opschrift van Hoofdstuk IC komt te luiden:

HOOFDSTUK IC HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS EN INLICHTINGEN AAN ONZE MINISTER EN AAN ANDERE ORGANEN

O

Voor artikel 1y worden zes artikelen ingevoegd luidende:

Artikel 1x11

1. Een uitvoeringsorgaan verstrekt op verzoek van het College zorgverzekeringen dan wel het College toezicht, overeenkomstig de daarbij door het desbetreffende college gestelde eisen en binnen de daarbij gestelde termijn, kosteloos alle gegevens en inlichtingen die het desbetreffende college nodig acht voor de uitoefening van zijn taak.

2. Een uitvoeringsorgaan verleent op verzoek van het College zorgverzekeringen dan wel het College toezicht aan door het desbetreffende college aangewezen personen toegang tot en inzage in alle gegevens die het desbetreffende college nodig acht voor de uitoefening van zijn taak. De aangewezen persoon is bevoegd van de gegevens kopieën te maken.

3. Het eerste en tweede lid zijn tevens van toepassing op een rechtspersoon waaraan een uitvoeringsorgaan een deel van zijn werkzaamheden heeft opgedragen of overgedragen, voor zover het die werkzaamheden betreft.

Artikel 1x12

1. Het College toezicht, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen kan na overleg met het College zorgverzekeringen, onderscheidenlijk het College toezicht regels stellen welke gegevens en inlichtingen regelmatig door de uitvoeringsorganen moeten worden verstrekt. De regels kunnen mede omvatten het tijdstip en de wijze waarop de gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt, alsmede dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt.

2. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald welke statistische gegevens de uitvoeringsorganen verzamelen betreffende verstrekkingen dan wel vormen van zorg.

Artikel 1x13

1. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie een uitvoeringsorgaan werkzaamheden verricht of heeft verricht, verstrekt op verzoek van het College zorgverzekeringen dan wel het College toezicht, overeenkomstig de door het desbetreffende college gestelde eisen en binnen de daarbij gestelde termijn, kosteloos alle gegevens en inlichtingen voor zover dat voor de vervulling van de taak van het desbetreffende college strikt noodzakelijk is.

2. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie een uitvoeringsorgaan werkzaamheden verricht of heeft verricht, verleent op verzoek van het College zorgverzekeringen dan wel het College toezicht aan door het desbetreffende college aangewezen personen toegang tot en inzage in alle gegevens voor zover dat voor de vervulling van de taak van het desbetreffende college strikt noodzakelijk is. De aangewezen persoon is bevoegd van de gegevens kopieën te maken.

Artikel 1x14

1. Indien een uitvoeringsorgaan behoort tot een groep, verstrekt het aan het College zorgverzekeringen dan wel het College toezicht, voor zover dat voor de vervulling van de taak van het desbetreffende college redelijkerwijs noodzakelijk is, op verzoek overeenkomstig de door het desbetreffende college gestelde eisen en binnen de daarbij gestelde termijn, kosteloos alle gegevens en inlichtingen over:

a. de zeggenschapsstructuur van de groep,

b. de financiële structuur van de groep,

c. de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle van de groep,

d. de activiteiten van de leden van de groep,

e. de personen die het beleid van de groep, of van leden van de groep bepalen of medebepalen en wier beleid uit dien hoofde van belang is voor het uitvoeringsorgaan.

2. Onder de overeenkomstig het eerste lid gestelde voorwaarden verleent het daar bedoelde uitvoeringsorgaan op verzoek van het desbetreffende college aan door dat college aangewezen personen toegang tot en inzage in alle in dat lid bedoelde gegevens. Het uitvoeringsorgaan biedt voorts gelegenheid tot het kopiëren van die gegevens.

3. Gegevens en inlichtingen die ingevolge het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn verstrekt of verkregen over de groep of de andere leden van de groep worden niet gepubliceerd en zijn geheim.

4. Het is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van het eerste of tweede lid enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge het eerste of tweede lid verstrekt of verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van deze wet wordt geëist.

5. Het derde en vierde lid laten, ten aanzien van degene op wie het derde lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering die betrekking hebben op het als getuige of deskundige in strafzaken afleggen van een verklaring over gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak.

6. Het derde en vierde lid laten evenzo, ten aanzien van degene op wie het vierde lid van toepassing is, onverlet de toepasselijkheid van de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van artikel 66 van de Faillissementswet die betrekking hebben op het als getuige of als partij in een comparitie van partijen dan wel als deskundige in burgerlijke zaken afleggen van een verklaring over gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van zijn ingevolge deze wet opgedragen taak, voor zover het gaat om gegevens of inlichtingen over een lid van een groep als bedoeld in het eerste lid, die in staat van faillissement is verklaard of op grond van een rechterlijke uitspraak is ontbonden. Het in de voorgaande volzin bepaalde geldt niet voor gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op leden van een groep, die betrokken zijn of zijn geweest bij een poging het desbetreffende lid van de groep in staat te stellen zijn bedrijf voort te zetten.

7. Het College zorgverzekeringen en het College toezicht zijn, in afwijking van het derde en vierde lid, bevoegd met gebruikmaking van gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de hen ingevolge deze wet opgedragen taak, mededelingen te doen mits deze niet kunnen worden herleid tot afzonderlijke leden van de groep niet zijnde uitvoeringsorganen.

8. Het derde en vierde lid laten onverlet de bevoegdheden van de Algemene Rekenkamer ingevolge artikel 59 van de Comptabiliteitswet. De Rekenkamer is bij het doen van mededelingen als bedoeld in artikel 59, elfde tot en met veertiende lid, van de Comptabiliteitswet, verplicht tot geheimhouding voor zover het betreft gegevens en inlichtingen die haar ingevolge de eerste volzin bekend zijn geworden.

Artikel 1x15

1. Het College zorgverzekeringen en het College toezicht zijn bevoegd ter handhaving van de artikelen 1x11, eerste en tweede lid, en 1x14, eerste en tweede lid, een last onder dwangsom op te leggen.

2. De artikelen 5:32, tweede tot en met vijfde lid, en 5:33 tot en met 5:35 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.

Artikel 1x16

Het College zorgverzekeringen en het College toezicht verstrekken elkaar wederzijds die inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de uitoefening van de uit deze wet voortvloeiende taken. Artikel 1x14, derde lid, is daarbij niet van toepassing.

P

Artikel 1y komt te luiden:

Artikel 1y

1. Het College zorgverzekeringen en het College toezicht verstrekken desgevraagd aan Onze Minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen en gegevens.

2. Het College zorgverzekeringen en het College toezicht verlenen aan door Onze Minister aangewezen personen toegang tot en inzage in alle gegevens die Onze Minister nodig acht voor de uitoefening van zijn taak.

Q

In artikel 1z wordt «Het College verstrekt» vervangen door: Het College zorgverzekeringen en het College toezicht verstrekken.

R

Artikel 11a, derde lid, vervalt.

S

Artikel 13 vervalt.

T

Artikel 14a, eerste lid, onder b, komt te luiden: het verlenen van een bijdrage door het uitvoeringsorgaan als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden.

U

Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het derde lid vervalt «, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997».

2. In het vijfde lid vervalt «, bedoeld in het derde lid,».

V

In artikel 19, tweede lid, wordt «in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten geregelde verzekering» vervangen door: algemene verzekering bijzondere ziektekosten.

W

Artikel 34 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

2. In het derde lid worden onder verlettering van de onderdelen d en e tot g en h drie onderdelen ingevoegd, luidende:

d. waarvan de dagelijkse leiding wordt gevormd door ten minste twee personen,

e. waarvan het beleid wordt bepaald door personen waarvan de deskundigheid naar het oordeel van het College zorgverzekeringen voldoende is in verband met de uitoefening van de taken van een ziekenfonds en de handelingen en antecedenten van de personen die het beleid van het ziekenfonds bepalen of mede bepalen, geen aanleiding geven tot het oordeel dat de belangen van de verzekerden bij uitoefening van de taken van een ziekenfonds ingevolge deze wet, in gevaar zouden kunnen komen,

f. waarvan de onafhankelijke besluitvorming gewaarborgd is,

3. Na het vierde lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Behoort de aanvrager tot een groep dan is het derde lid, onderdeel e, van overeenkomstige toepassing op de personen die het beleid bepalen van de groep waartoe de aanvrager behoort, voor zover uit dien hoofde hun beleid van belang is voor de aanvrager.

X

Artikel 36 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, onder a, wordt «artikel 34, derde lid,» vervangen door: artikel 34, derde en vijfde lid,.

2. In het derde lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

Y

Artikel 38 vervalt.

Z

Na artikel 38b wordt een artikel ingevoegd luidende:

Artikel 38c

Een ziekenfonds is verplicht zijn werkzaamheden op een doelmatige wijze uit te voeren. Het treft de nodige maatregelen ter voorkoming van onnodige verstrekkingen en van uitgaven, welke hoger dan noodzakelijk zijn.

AA

Artikel 39 vervalt.

BB

Artikel, 40, vierde lid, vervalt.

CC

Artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

2. Het vierde lid vervalt.

DD

Na artikel 43b worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 43e

Een ziekenfonds zendt voor 1 maart aan het College zorgverzekeringen en aan het College toezicht een verslag over de uitvoering van deze wet in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 43f

1. Een ziekenfonds zendt voor 1 maart aan het College zorgverzekeringen en aan het College toezicht een financieel verslag over het voorafgaande kalenderjaar, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede van een rapport van de accountant over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.

2. In het financieel verslag wordt een onderscheid gemaakt tussen de beheerskosten en de kosten van verstrekkingen en vergoedingen.

EE

In artikel 46, tweede lid, wordt «het vorige lid» vervangen door: het eerste lid.

FF

In artikel 73b, eerste lid, en 73c, vierde lid, wordt telkens «aan het College» vervangen door: aan het College zorgverzekeringen, het College toezicht.

GG

In artikel 77 wordt «van het bestuur van het College, van de commissie, bedoeld in artikel 1u,» vervangen door: van het College zorgverzekeringen, het College toezicht.

HH

In artikel 87 wordt «artikel 1w, tweede lid, artikel 39, eerste lid, of artikel 41, vierde lid,» vervangen door: artikel 1x11 of artikel 1x13,.

II

In artikel 93a, eerste lid, wordt «de artikelen 3a, 8, 13, tweede lid, 15, zesde lid, 17, eerste lid, 18, 19 en 71, tweede lid,» vervangen door: de artikelen 1q, vierde lid, 3a, 8, 15, zesde lid, 17, eerste lid, 18 en 19.

JJ

In artikel 94 wordt «het College» vervangen door: het College zorgverzekeringen of het College toezicht zijn.

KK

Na artikel 95 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 96

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit artikel en vervolgens telkens na vier jaar aan de beide kamers der Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het College toezicht.

HOOFDSTUK II WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN

ARTIKEL II

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel f wordt «het College» vervangen door: het College zorgverzekeringen.

2. Onder verlettering van de onderdelen g tot en met i in i tot en met k worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

g. het College toezicht: het College van toezicht op de zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet;

h. uitvoeringsorgaan: een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar en een uitvoerend orgaan;

B

In artikel 4 wordt «de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen en de Ziekenfondsraad» vervangen door: de uitvoeringsorganen en het College zorgverzekeringen.

C

Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «De ziekenfondsen en de ziektekostenverzekeraars» vervangen door «De uitvoeringsorganen» en vervalt de laatste volzin.

2. In het tweede lid wordt «Ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: Uitvoeringsorganen.

3. In het derde lid wordt «een ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar of uitvoerend orgaan» vervangen door: een uitvoeringsorgaan.

4. In het zesde lid wordt «de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: de uitvoeringsorganen.

5. In het zevende lid wordt «ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» telkens vervangen door: uitvoeringsorgaan.

D

In de artikelen 7, derde lid, 8, derde lid, 8g, 33, eerste lid, 35, derde lid, 38, eerste en tweede lid, 41, vierde lid, 42a, 44, tweede lid, 44a, tweede lid, 48, 49, 58, eerste, derde en vijfde lid, en 64 wordt «College» telkens vervangen door: College zorgverzekeringen.

E

In artikel 9c wordt «ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» telkens vervangen door: uitvoeringsorgaan.

F

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste en derde lid wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» telkens vervangen door: het uitvoeringsorgaan.

2. In het tweede lid wordt «Een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan» vervangen door: Een uitvoeringsorgaan.

G

In artikel 12, eerste lid, wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars of uitvoerende organen» telkens vervangen door «uitvoeringsorganen» en wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerende orgaan» vervangen door: het uitvoeringsorgaan.

H

Artikel 12a vervalt.

I

Artikel 14 komt te luiden:

Artikel 14

Een uitvoeringsorgaan is verplicht zijn werkzaamheden op een doelmatige wijze uit te voeren. Het treft de nodige maatregelen ter voorkoming van onnodige verstrekkingen en van uitgaven, welke hoger dan noodzakelijk zijn.

J

In artikel 15 wordt «Een ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar of uitvoerend orgaan» vervangen door: Een uitvoeringsorgaan.

K

In artikel 17, eerste en derde lid, wordt «het ziekenfonds, de ziektekostenverzekeraar of het uitvoerend orgaan» vervangen door: het uitvoeringsorgaan.

L

Het opschrift van hoofdstuk V komt te luiden:

HOOFDSTUK V DE UITVOERINGSORGANEN

M

Artikel 37 vervalt.

N

In artikel 38 vervalt het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

O

In artikel 38a wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: uitvoeringsorganen.

P

Artikel 39 komt te luiden:

Artikel 39

Hoofdstuk 1C van de Ziekenfondswet is van overeenkomstige toepassing.

Q

Artikel 40 komt te luiden:

Artikel 40

De artikelen 1x7, 43e en 43f van de Ziekenfondswet zijn van overeenkomstige toepassing.

R

Artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: de uitvoeringsorganen.

2. In het zesde lid wordt «het College kan aan een ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar of uitvoerend orgaan» vervangen door: het College zorgverzekeringen kan aan een uitvoeringsorgaan.

3. In het elfde lid wordt «het College» vervangen door: het College zorgverzekeringen.

S

Artikel 45 wordt gewijzigd als volgt:

1. De eerste volzin van het eerste lid komt te luiden: Een uitvoeringsorgaan is verplicht met iedere instelling op zijn verzoek een overeenkomst te sluiten als bedoeld in artikel 42, eerste lid, tenzij het uitvoeringsorgaan daartegen ernstige bezwaren heeft.

2. De tweede volzin van het eerste lid vervalt.

3. In het tweede lid wordt «een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan» vervangen door «een uitvoeringsorgaan» en vervalt «, tweede volzin,».

4. In het derde en vijfde lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

T

In artikel 46 wordt «een ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar of uitvoerend orgaan» vervangen door «een uitvoeringsorgaan» en wordt «een ander ziekenfonds, een andere ziektekostenverzekeraar of een ander uitvoerend orgaan» vervangen door: een ander uitvoeringsorgaan.

U

In artikel 56, eerste lid, wordt «aan het College» vervangen door «aan het College zorgverzekeringen, het College toezicht,» en wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: uitvoeringsorganen.

V

In artikel 57, vierde lid, wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College zorgverzekeringen, aan het College toezicht,.

W

In artikel 62 wordt «het bestuur van het College en van de commissie, bedoeld in artikel 1u van de Ziekenfondswet» vervangen door: het College zorgverzekeringen en van het College toezicht.

X

In artikel 66 wordt «ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen» vervangen door: uitvoeringsorganen.

Y

In artikel 68 wordt «de artikelen 39 en 56 en in artikel 1w, tweede lid, van de Ziekenfondswet» vervangen door: in artikel 56,.

Z

Artikel 78 vervalt.

ARTIKEL III

De Wet financiering volksverzekeringen wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 38 wordt «te noemen: het College» vervangen door: te noemen: het College zorgverzekeringen.

B

In artikel 39, vijfde lid, wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

C

Artikel 40 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste, tweede en vierde lid wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

2. In het derde lid wordt «College» vervangen door «College zorgverzekeringen» en wordt «de Raad» vervangen door: het College van toezicht op de zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet, verder te noemen: het College toezicht,.

D

In artikel 41 wordt «College» vervangen door: College zorgverzekeringen.

E

In artikel 47 wordt «het College» vervangen door «het College zorgverzekeringen, het College toezicht» en wordt «aan het College» vervangen door: aan het College zorgverzekeringen, aan het College toezicht.

F

In artikel 51 wordt «het bestuur van het College» telkens vervangen door «het College zorgverzekeringen» en wordt «de commissie, bedoeld in artikel 1u, van de Ziekenfondswet» vervangen door «het College toezicht» en vervalt «derde en».

G

In artikel 53, eerste en derde lid, vervallen telkens de Staatsbladaanduidingen.

ARTIKEL IV

In artikel 29c van de Wet tarieven gezondheidszorg wordt na «College voor zorgverzekeringen» ingevoegd: en het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

ARTIKEL V

In de navolgende wetten wordt in de daarbij genoemde onderdelen, artikelen en artikelonderdelen telkens na «het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet» ingevoegd: het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1u van de Ziekenfondswet»:

a. Algemene bijstandswet: artikel 125, eerste lid, onder e;

b. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997: artikel 84, tweede lid, en 95, onder a;

c. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen: artikel 48, eerste lid, onder e;

d. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers: artikel 48, eerste lid, onder e.

ARTIKEL VI

In de navolgende wetten wordt in de daarbij genoemde onderdelen, artikelen en artikelonderdelen telkens «en het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet» vervangen door «het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel1a van de Ziekenfondswet en het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1u van de Ziekenfondswet»:

a. Algemene bijstandswet: artikel 122, eerste lid, onder b;

b. Wet gemeentelijke zorg voor houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf: artikel 20, onder b;

c. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen: artikel 45, eerste lid, onder b;

d. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers: artikel 45, eerste lid, onder b.

ARTIKEL VII

De Wet ziekenhuisvoorzieningen zoals deze luidt na inwerkingtreding van de wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid), (Stb. 1999, 185) wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 2o wordt «het College voor zorgverzekeringen, bedoeld in de Ziekenfondswet» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet, het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1u van de Ziekenfondswet.

B

In artikel 18b, zesde en zevende lid, wordt «het College voor zorgverzekeringen» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL VIII

Artikel 2, eerste lid, onder r, van de Ambtenarenwet zoals deze luidt na inwerkingtreding van de wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid), (Stb. 1999, 185), komt te luiden:

r. de voorzitter en de leden van het bestuur van het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet en van het College van toezicht op de zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1u van de Ziekenfondswet, en het personeel van bedoelde colleges;

ARTIKEL IX

De wet van 27 maart 1997 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid), (Stb. 1999, 185), wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel III, onderdeel N, wordt in artikel 15a, vijfde lid, «in het derde lid» vervangen door: in het vierde lid.

B

In artikel IX vervalt onderdeel a.

C

Artikel XXI wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt het cijfer «1» geplaatst en de tweede volzin vervalt.

2. Toegevoegd wordt een lid luidende:

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, gelden tot en met 31 december van het kalenderjaar na dat waarin zij in werking zijn getreden. Indien voor dat tijdstip een voorstel van wet tot regeling van de betrokken onderwerpen bij de Staten-Generaal is ingediend, vervalt de regeling op het tijdstip waarop een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het wetsvoorstel niet aan te nemen of op het tijdstip waarop het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.

HOOFDSTUK III OVERGANGSBEPALINGEN

ARTIKEL X

1. Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet zijn de personeelsleden van het College voor zorgverzekeringen, van wie naam en functie zijn vermeld op een door het College voor zorgverzekeringen in overeenstemming met de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie vastgestelde lijst, van rechtswege ontslagen en in dienst van het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

2. De overgang van de in het eerste lid bedoelde personeelsleden vindt plaats met een rechtspositie die als geheel ten minste gelijkwaardig is aan die welke voor hen gold bij het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL XI

1. Alle zaken, rechten en verplichtingen van het College voor zorgverzekeringen die samenhangen met de vervulling van de taken, bedoeld in artikel 1u van de Ziekenfondswet, worden binnen een maand na de inwerkingtreding van dit artikel door het College voor zorgverzekeringen in overeenstemming met de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie opgenomen op een lijst. De lijst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan Onze Minister. Alle op de door Onze Minister goedgekeurde lijst opgenomen zaken, rechten en verplichtingen van het College voor zorgverzekeringen gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van artikel I van deze wet onder algemene titel over op het College van toezicht op de zorgverzekeringen. Door het College van toezicht op de zorgverzekeringen worden belanghebbenden op de hoogte gesteld van de overgang van zaken, rechten en verplichtingen.

2. Ter zake van de overgang van vermogensbestanddelen, bedoeld in het eerste lid, blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

ARTIKEL XII

Rechtsgedingen die zijn ingesteld door of tegen het College voor zorgverzekeringen en die samenhangen met de vervulling van de taken, bedoeld in artikel 1u van de Ziekenfondswet, worden met ingang van de inwerkingtreding van deze wet voortgezet door of tegen het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

ARTIKEL XIII

Archiefbescheiden berustend bij de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie van het College voor zorgverzekeringen gaan met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet over naar het College van toezicht op de zorgverzekeringen, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

ARTIKEL XIV

1. De vaststelling door het College van toezicht op de zorgverzekeringen van een bestuursreglement als bedoeld in artikel 1c, onderscheidenlijk een werkprogramma als bedoeld in artikel 1e en een begroting als bedoeld in artikel 1f van de Ziekenfondswet, vindt plaats zo spoedig mogelijk onderscheidenlijk vindt voor het eerst plaats ten aanzien van het kalenderjaar na dat waarin deze wet in het Staatsblad is geplaatst.

2. Tot het tijdstip waarop Onze Minister het bestuursreglement goedkeurt gelden voor het College van toezicht op de zorgverzekeringen de door het College voor zorgverzekeringen in het bestuursreglement gestelde regels ten aanzien van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie.

ARTIKEL XV

1. Voor zover de artikelen X tot en met XII daarin niet voorzien, stelt Onze Minister regels met betrekking tot de gevolgen van de inwerkingtreding van deze wet. Van het vaststellen van deze regels wordt kennis gegeven aan de beide kamers der Staten-Generaal.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, gelden tot en met 31 december van het kalenderjaar na dat waarin zij in werking zijn getreden. Indien voor dat tijdstip een voorstel van wet tot regeling van de betrokken onderwerpen bij de Staten-Generaal is ingediend, vervalt de regeling op het tijdstip waarop een van de beide kamers der Staten-Generaal besluit het wetsvoorstel niet aan te nemen of op het tijdstip waarop het wetsvoorstel kracht van wet krijgt.

HOOFDSTUK IV SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL XVI

1. De tekst van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt in het Staatsblad geplaatst.

2. Voor de plaatsing van de tekst van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten stelt Onze Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport de nummering van de artikelen, hoofdstukken en paragrafen van deze wetten opnieuw vast en brengt hij de in deze wetten voorkomende aanhalingen van de artikelen, hoofdstukken en paragrafen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

ARTIKEL XVII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan zijn.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Naar boven