26 722
Verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999)

A
NADER RAPPORT1

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 6 september 1999, aangeboden aan de Koningin door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 23 juni 1999, nr. 99.002955, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 1 juli 1999, nr. W12.99.0298/IV, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen.

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat het voorstel nog is aangevuld met reparaties van een aantal recentelijk geconstateerde onvolkomenheden in enkele wetten. Ook is aandacht besteed aan de redactionele opmerkingen van de Raad.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

De tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar boven