26 718
Wijziging van de Wet bodembescherming (bijstellen van de financieringssystematiek en wegnemen van enkele onvolkomenheden)

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. Voorstel van wet

Artikel 1, onderdeel A, is nieuw en komt te luiden:

In artikel 1 komt de definitie «servicecentrum» te luiden: servicecentrum: Service Centrum Grond, statutair gevestigd te Utrecht.

A t/m G zijn vernummerd in B t/m H.

In artikel 1, onderdeel C: derde lid, 5e regel toegevoegd: , de Technische commissie bodembescherming gehoord.

In artikel 1, onderdeel D,

In het eerste lid is «tegemoedkoming» vervangen door: tegemoetkoming.

Het tweede lid komt te luiden:

2. Het derde lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. indien ingevolge:

1°. artikel 79, vierde lid, de bijdrage van de gemeente is verlaagd dan wel geen bijdrage is verschuldigd, het bedrag waarmee die bijdrage is verlaagd onderscheidenlijk die bijdrage;

2°. artikel 82, tweede lid, een bijdrage aan een gemeente wordt verleend, die bijdrage.

II. Memorie van toelichting

Algemeen

3e alinea, 1e regel: is «tweetal» gewijzigd in drietal.

3e alinea, 3e regel: is «B en C» gewijzigd in A en B.

Onderdeel C

«Besluiten gebaseerd op hoofdstuk III» is vervangen door: Algemene maatregelen van bestuur.

Naar boven