26 711
Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten (recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaandenpensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID BLOK

Ontvangen 26 april 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt artikel 2b als volgt gewijzigd:

In het eerste lid vervalt de zinsnede: dat bij beëindiging van de deelneming een premievrije aanspraak oplevert,.

Toelichting

Het is niet juist alleenstaanden te verplichten om mee te werken aan een voorziening waarvan zij nooit gebruik zullen maken. Hiernaast is het een gegeven dat de Nederlandse samenleving, zeker daar waar het de jongere generaties betreft, steeds meer uitgaat van economische zelfstandigheid van zowel mannen als vrouwen

Blok

Naar boven