26 693
Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

1. In paragraaf 2 is in de noten 1 tot en met 9 naast de vindplaats telkens ook de volledige aanduiding van de richtlijnen vermeld.

2. In paragraaf 2 is de laatste zin, alsmede de daarbij behorende noot 10 nieuw.

3. In paragraaf 3 zijn in de derde alinea van de tekst handelend over artikel 4 van de richtlijn, de vierde en vijfde zin nieuw.

4. In de toelichting op artikel I, onderdeel B, zijn de laatste vijf zinnen van de vijfde alinea nieuw.

Naar boven