26 527
Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie

nr. 11
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER HOEK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 7 februari 2000

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

Na onderdeel A wordt een onderdeel Aa ingevoegd, luidende:

Aa

Aan artikel 8 wordt een tiende lid toegevoegd, luidende:

10. Kosten van getuigen en deskundigen in verband met de toepassing van het zesde lid, komen ten laste van 's Rijks kas.

II

Na onderdeel C wordt een onderdeel Ca ingevoegd, luidende:

Ca

In artikel 29, tweede lid, tweede volzin, wordt het woord «en» na «achtste» vervangen door een komma en wordt na «negende» ingevoegd: en tiende.

Toelichting

Wanneer de patiënt het niet eens is met het onderzoek door de psychiater, op grond waarvan hij/zij gedwongen is opgenomen, kan hij/zij op grond van de wet een deskundigenonderzoek aanvragen via de rechter. De rechter kan dan, gehoord de patiënt, een contra-expertise gelasten. Dit amendement regelt dat de kosten door de gemeenschap worden gedragen. Deze bepaling geldt ook voor klachtzaken, als de rechter nader onderzoek gewenst acht.

Van der Hoek

Naar boven