26 527
Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie

nr. 10
MOTIE VAN HET LID HERMANN

Voorgesteld 3 februari 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat de verplichting voor psychiatrische ziekenhuizen om mee te werken aan plaatsing van patiënten op grond van een uitspraak van de strafrechter op basis van artikel 37 Wetboek van Strafrecht, specifieke eisen stelt aan de zorgverlening en aan de instelling;

verzoekt de regering:

– alvorens de wijziging van artikel 51 BOPZ in te laten gaan, er zorg voor te dragen dat aan de noodzakelijke voorwaarden op materieel en personeel gebied is voldaan;

– dit proces zo nodig te faciliteren en de Kamer over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hermann

Naar boven