26 287
Wijziging Wet Luchtverkeer (implementatie LVB-evaluatie)

nr. 8
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 8 juni 1999

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Onder vernummering van de artikelen III tot en met VIII tot VI tot en met XI worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, die komen te luiden:

ARTIKEL III

Artikel 2.3, zesde lid, onderdeel h, komt te luiden:

h. de vergoeding, die de aanvrager is verschuldigd voor de kosten van de handelingen ten behoeve van de aanvraag tot afgifte van het bewijs van bevoegdheid, een bevoegdverklaring of het bewijs van gelijkstelling, de verlenging van een bevoegdverklaring, de vernieuwing van het document, bedoeld in onderdeel g, de afgifte van de autorisatie, bedoeld in onderdeel e, de afgifte en verlenging van de medische verklaring, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, en de afgifte en verlenging van de kwalificatie, bedoeld in onderdeel f.

ARTIKEL IV

Aan artikel 2.4, derde lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel g toegevoegd, luidende:

g. de vergoeding, die de aanvrager is verschuldigd voor de kosten van de handelingen ten behoeve van de aanvraag tot afgifte van de autorisatie, bedoeld in onderdeel d.

ARTIKEL V

Aan artikel 2.9 wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven met betrekking tot de vergoeding, die de aanvrager is verschuldigd voor de kosten van de handelingen ten behoeve van de aanvraag tot afgifte van de kwalificatie en registratie, bedoeld in het eerste lid.

TOELICHTING

In de wettelijke bepalingen met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid, zoals aangevuld in het wetsvoorstel Wijziging Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) kamerstukken II 1998/1999, 26 287, bleek zich nog een omissie voor te doen met betrekking tot de vergoeding voor de kwalificatie en registratie van opleidingsinstellingen. Deze omissie wordt hiermede hersteld.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven