26 093
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 (Slotwet)

nr. 1
VOORSTEL VAN WET

30 juni 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997, vastgesteld bij de wet van 20 maart 1997, Stb. 171, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 , Stb. ;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel uitgaven en verplichtingen, welke rekening als staat bij deze wet behoort.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1997 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 6 van de rekening, onderdeel ontvangsten, welke rekening als staat bij deze wet behoort.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Staat behorende bij de Wet van ............ 19.., Stb. ...... Rekening 1997, inclusief slotwetmutaties Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

   (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal beschikbaar Realisatie1Slotwetmutaties (+ of –)
   verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven  verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven
  TOTAAL 9 178 526 – 394 862 68 951  8 852 615 8 870 527 17 912
                
06 Algemeen Binnenland 237 647      263 134 260 931 – 2 203
 01Personeel en Materieel221 003220 85417 44719 0464 4523 423 242 902243 323242 558241 059– 344– 2 264
 02LoonbijstellingMemorieMemorie1 5241 524– 1 524– 1 524 000000
 03PrijsbijstellingMemorieMemorie1 6711 671– 1 671– 1 671 000000
 04Onvoorzien300300     3003001212– 288– 288
 05Geheime uitgaven6565– 35– 35   30301111– 19– 19
 06Subsidies en bijdragen11 11816 4282 7352 735318318 14 17119 48114 50819 849337368
                
07 Algemeen Buitenland 628 333      720 217 696 730 – 23 487
 01Personeel en Materieel517 530524 66133 90933 90914 84715 283 566 286573 853610 061582 48343 7758 630
 02Gebouwen buitenland40 35346 71228 25928 2599 551– 459 78 16374 51294 71076 79216 5472 280
 03Staatsbezoeken en roulerende voorzitterschappen41 96041 9605 5305 530– 8 822– 8 954 38 66838 53637 74537 455– 923– 1 081
 04Indexering lonen en prijzen HGIS en nader te verdelen middelen15 00015 000– 6 312– 6 31224 62824 628 33 31633 31600– 33 316– 33 316
                
08 Europese Unie 3 505 086      2 952 048 2 972 962 20 914
 01Vierde eigen middel3 276 0003 276 000– 370 000– 370 000– 101 000– 101 000 2 805 0002 805 0002 824 8962 824 89619 89619 896
 02Europees Ontwikkelingsfonds 229 086   – 82 038  147 048104 422148 066104 4221 018
                
09 Veiligheid, mensenrechten en conflictbeheersing 537 504      542 025 561 522 19 497
 01Veiligheidsbeleid10 28010 3606 0003 0004646 16 32613 40617 79415 6531 4682 247
 02Contributies (NAVO/WEU/OVSE/OPCW)14 14414 1443 3503 350– 744– 875 16 75016 61916 65116 651– 9932
 03Mensenrechten en conflictbeheersing27 50022 000  – 5 000– 4 000 22 50018 00013 65920 946– 8 8412 946
 04Noodhulp435 000435 000     435 000435 000490 186442 77255 1867 772
 05VN-vluchtelingenprogramma's56 00056 000  59 0003 000 115 00059 000126 50065 50011 5006 500
                
10 Economie en werkgelegenheid 445 700      496 607 505 119 8 512
 01Landenprogramma's m.b.t. economie en werkgelegenheid115 00095 000  – 6 00016 793 109 000111 79383 00097 802– 26 000– 13 991
 02Ontwikkelingsrelevante exporttransacties405 000 135 000  – 200 00035 000 205 000170 000133 660188 708– 71 34018 708
 03PUM-programma12 30012 300  12 300  24 60012 30011 50011 500– 13 100– 800
 04Bevordering export van ontwikkelingslanden19 00019 000  1 0001 000 20 00020 00020 55720 457557457
 05Bedrijfsmatige technische bijstand5 0004 000  – 400– 886 4 6003 1143 0523 165– 1 54851
 06Grondstoffen8008 400     8008 40065910 417– 1412 017
 07Bijdrage VN-Kapitaalontwikke- lingsfonds (UNCDF) 15 00015 000     15 00015 00017 00017 00020002000
 08Particuliere Ontwikkelings- en Participatie Mij'en (POPM)MemorieMemorie     00  00
 09Financiering Mij voor Ontwikkelingslanden (FMO)35 000155 000     35 000155 000 155 000– 35 0000
 10Allochtoon ondernemerschap2 0002 000  4 600– 1 000 6 6001 0006 9201 07032070
                
11 Landbouw en regionale ontwikkeling 478 500      524 321 535 694 11 373
 01Landenprogramma's m.b.t. landbouw en regionale ontwikkeling380 000385 000  120 00045 798 500 000430 798461 495444 577– 38 50513 779
 02Bijdrage Wereldvoedselprogramma (WFP/IEFR)060 000  60 000  60 00060 00060 00060 00000
 03Bijdrage Internationaal fonds voor Agrarische Ontwikkeling (IFAD)Memorie6 000   929 06 92906 93001
 04Stedelijke ontwikkeling34 00027 500  – 2 391– 906 31 60926 59442 20724 18710 598– 2 407
                
12 Milieu 382 305      359 205 320 148 – 39 057
 01Milieubeleid in ontwikkelingslanden358 305330 305   – 23 100 358 305307 205499 304287 617140 999– 19 588
 02MILIEV-programma150 00050 000     150 00050 000145 15630 531– 4 844– 19 469
 03Natuur en Milieu educatie (NME)02 000     02 00002 00000
                
13 Maatschappelijke ontwikkeling 1 317 374      1 281 087 1 270 747 – 10 340
 01Programma's en bijdragen m.b.t. maatschappelijke ontwikkeling424 000411 000  3 500– 13 763 427 500397 237484 340387 47256 840– 9 765
 02Vrouwen en ontwikkeling (V&O)54 50050 600  – 5 5002 828 49 00053 42842 55249 277– 6 448– 4 151
 03Kinderen en ontwikkeling (K&O)63 50061 000  – 3 000– 952 60 50060 04866 74963 9436 2493 895
 04Ambassade Projecten Programma20 00020 000     20 00020 00019 77717 952– 223– 2 048
 05Medefinanciering van projecten van particuliere organisaties615 500655 60040 100– 40 100228 40014 300 884 000629 800885 441632 0291 4412 229
 06Nederlandse Ontwikkelingsorganisatie SNV108 174108 174  800800 108 974108 974224 159108 974115 1850
 07Gemeente-initiatieven en Kleine Plaatselijke Activiteiten11 00011 000  1 367600 12 36711 60013 10011 100733– 500
                
14 Onderwijs, Onderzoek en Culturele Samenwerking 351 776      393 152 375 136 – 18 016
 01Internationaal onderwijs152 100160 566  50 900– 2 411 203 000158 155215 522151 13112 522– 7 024
 02Landenprogramma's m.b.t. onderwijs79 00075 000   36 587 79 000111 58798 55099 94819 550–11 639
 03Internationaal Onderwijs- en Onderzoeksinstituten32 72338 443  27 88732 60 61038 47561 85339 1091 243634
 04Onderzoek38 34444 250   150 38 34444 40064 12647 74125 7823 341
 05Communicatieprogramma11 10010 500  25 674– 500 36 77410 00028 0898 710– 8 685– 1 290
 06Cultuur18 51723 01710 70010 70021 818– 3 182 51 03530 53559 62928 4978 594– 2 038
                
15 Overheid, goed bestuur, macro- steun en speciale landenfondsen 537 501      538 817 503 650 – 35 167
 01Macro-economische steun en schuldenbeleid232 525235 741– 84 881– 84 88182 18083 985 229 824234 845301 751227 85571 927– 6 990
 02Bijdrage ESAF/IMFMemorie22 500  100 000  100 00022 500100 00022 50000
 03Democratisering en Goed bestuur89 00080 000   14 181 89 00094 18181 83381 404– 7 167– 12 777
 04Midden- en Oost-Europa (MATRA-programma)63 49560 020– 8 200– 7 70017 422  72 71752 32071 69747 804– 1 020– 4 516
 05Hulp aan Suriname145 000130 361  – 8 356– 2 500 136 644127 86159 980116 887– 76 664– 10 974
 06Garanties t.b.v. SurinameMemorie3 639     03 63903 64001
 08Afwikkeling OS-activiteiten in niet-DAC-landen505 240   – 1 769 503 47163 560– 4489
                
16 Overige Ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's 385 240      405 125 417 428 12 303
 01Deskundigenprogramma101 700101 700     101 700101 700128 429115 81226 72914 112
 02Voorlichting, bewustwording en advisering inzake ontwikkelingssamenwerking29 30029 300     29 30029 30029 38729 3878787
 03Doelbijdragen en speciale activiteiten43 40032 000  5 3855 385 48 78537 38528 39632 401– 20 389– 4 984
 04Bijdrage VN-Ontwikkelingspro- gramma (UNDP)165 000165 000     165 000165 000170 000170 0005 0005 000
 05Speciale multilaterale activiteiten21 70032 500  1 63614 500 23 33647 00026 63345 0883 297– 1 912
 06Kosten inzake toegelaten vluchtelingen uit ontwikkelingslanden24 74024 740     24 74024 74024 74024 74000
17 Overige uitgaven Internationale samenwerking 371 560      376 877 450 460 73 583
 01Overige contributies Internationale Organisaties75 48585 5603 5524 442966875 80 00390 87779 84290 636– 161– 241
 02Rentesubsidies en apparaatsuitgaven NIO5 000251 000     5 000251 0006 604242 4511 604– 8 549
 03Garanties op door de NIO verstrekte leningen aan ontwikkelingslanden6 88835 000  3 552  10 44035 00011 34327 723903– 7 277
 04Overige garanties Internationale samenwerking Memorie      0103 2890103 2890
 05Garanties voor de middelenvoorziening van de NIOMemorieMemorie     000000
 06Tijdelijke financiering NIOMemorieMemorie     0089 65089 65089 65089 650

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens).

Mij bekend,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. Rekening 1997, inclusief slotwetmutaties Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

   (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal beschikbaar Realisatie Slotwetmutaties (+ of –)
   ontvangsten ontvangstenontvangsten     
  TOTAAL105 3189 156– 3 635 110 839123 82712 988
          
06 Algemeen Binnenland5 463   6 2357 146 
 01Personeel en Materieel646158546 1 3502 4091 059
 02Rente-ontvangsten over banksaldi en voorschotten aan personeel250   250352102
 03Doorberekening subsidies en bijdragen aan andere ministeries4 56768  4 6354 385– 250
          
07 Algemeen Buitenland38 298   48 01555 591 
 01Personeel en Materieel9 7501 500100 11 35016 6545 304
 02Kanselarijrechten en paspoortgelden28 5487 234883 36 66538 9372 272
          
09 Veiligheid, mensenrechten en conflictbeheersing75   75797 
 01Doorberekening bijdrage AVV aan het ministerie van Defensie75   75849
 02Restituties contributies (NAVO/WEU/OVSE/OPCW)Memorie    713713
          
12 Milieu1 895   1 8951 895 
 01Doorberekening bijdrage UNEP aan andere ministeries1 895   1 8951 8950
          
16 Overige Ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's59 517   54 05355 287 
 01Inkomsten uit leningen verstrekt aan ontwikkelingslanden36 594   36 59437 9981 404
 02Diverse ontvangsten Ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's22 923 – 5 464 17 45917 289– 170
          
17 Overige ontvangsten Internationale samenwerking70   5663 111 
 01Restituties en doorberekening bijdragen aan internationale organisaties70196300 566788222
 02Restituties door NIO van garantiebetalingen in afgesloten dienstjarenMemorie   02 3232 323
 03Tijdelijke financiering van de NIOMemorie   000

Mij bekend,

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Naar boven