26 025
Financiële verantwoording over het jaar 1997

nr. 17
FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET RIJK OVER HET JAAR 1997

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 30 juni 1998

Samengesteld op grond van artikel 66 van de Comptabiliteitswet

De Minister van Financiën,

G. Zalm

INHOUDSOPGAVE

De rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over het jaar 1997 (totaal-uitgaven en totaalontvangsten van de ministeries en de begrotingsfondsen)

De saldibalans van het Rijk per 31 december 1997

Rekening van de uitgaven van de ministeries

totaal-uitgaven 1997 (bedragen x f 1000,-)

 Rekening vanoorspronkelijke begrotingeerste suppl. begroting1tweede suppl. begroting2derde suppl. begroting3totaal geraamd, tevens werkelijke uitgaven
IHuis der Koningin13 147  – 1213 135
IIHoge Colleges van Staat en Kabinet der Koninging270 40725 686– 2 800– 10 149283 144
IIIAlgemene Zaken60 6177 576– 3 08719165 297
IVKabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse      
 Zaken337 2366 417– 4 997– 7 591331 065
VBuitenlandse Zaken9 178 526– 394 86268 95117 9128 870 527
VIJustitie5 959 465387 391223 410– 25 8226 544 444
VIIBinnenlandse Zaken7 231 938529 27568 508– 25 2367 804 485
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen37 272 061661 481– 257 367– 3 95337 672 222
IXANationale Schuld42 556 1097 233 357– 100 761– 272 18549 416 520
IXBFinanciën5 718 495131 885– 686 781– 45 0245 118 575
XDefensie13 644 186189 91480 489– 6 02113 908 568
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:      
 XIA: Ministerie7 067 634473 12816 924– 64 0407 493 646
 XIB: Rijksgebouwendienst1 402 975– 27 048192 350– 3 5241 564 753
XIIVerkeer en Waterstaat10 671 550495 71340 668– 173 88911 034 042
XIIIEconomische Zaken3 374 76474 512182 17816 6473 648 101
XIVLandbouw, Natuurbeheer en Visserij3 281 480314 5201 405 571– 48 1204 953 451
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid23 563 1361 354 7943 015 573– 241 15427 692 349
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport9 970 8211 357 900– 925 577– 117 04410 286 100
  181 574 54712 821 6393 313 252– 1 009 014196 700 424
 saldi agentschappen373 200400– 155 046218 154
 Totalen181 947 74712 821 6393 313 252– 1 164 060196 918 578

1 samenhangende met de Voorjaarsnota

2 samenhangende met de Najaarsnota

3 slotwetmutaties

4 Zie miljoenennota 1997, bijlage 2

Rekening van de ontvangsten van de ministeries

totaal-ontvangsten 1997 (bedragen x f 1000,-)

 Rekening vanoorspronkelijke begrotingeerste suppl. begroting1tweede suppl. begroting2derde suppl. begroting3totaal geraamd, tevens werkelijke uitgaven
IHuis der Koningin0    
IIHoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin7 498– 204– 61 1118 399
IIIAlgemene Zaken4 1181 5351689876 808
IVKabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken55 7651 486– 100– 13 75843 393
VBuitenlandse Zaken105 3189 156– 3 63512 988123 827
VIJustitie959 52943 18829 60250 1341 082 453
VIIBinnenlandse Zaken417 288128 81940 13535 295621 537
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschappen3 315 86041 155108 313– 35 5163 429 812
IXANationale Schuld22 870 8501 150 720– 4 313 30443 49719 751 763
IXBFinanciën135 982 7034 062 6344 872 9693 737 078148 655 384
XDefensie520 83516 85516 62044 452598 762
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:      
 XIA: Ministerie199 85738 477– 10 01922 149250 464
 Ministerie XIB: Rijksgebouwendienst38 48138 21728 235– 25 43979 494
XIIVerkeer en Waterstaat1 766 843856 42376 8068 6342 708 706
XIIIEconomische Zaken5 847 8251 043 997765 89817 3727 675 092
XIVLandbouw, Natuurbeheer en Visserij500 627– 59216 341– 28 235488 141
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid752 727– 13 200229 94879 9631 049 438
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport231 75745 40680 33530 093387 591
  173 577 8817 464 0721 938 3063 980 805186 961 064
 saldi agentschappen394 600400– 1 485393 115
 Totalen173 972 4817 464 0721 938 3063 979 320187 354 179

1 samenhangende met de Voorjaarsnota

2 samenhangende met de Najaarsnota

3 slotwetmutaties

4 Zie miljoenennota 1997, bijlage 2

Rekening van de uitgaven van de begrotingsfondsen

totaal-uitgaven 1997 (bedragen x f 1000,-)

Rekening vanoorspronkelijke begrotingeerste suppl. begroting1tweede suppl. begroting2derde suppl. begroting3totaal geraamd, tevens werkelijke uitgaven
Infrastructuurfonds7 145 26728 716167 45536 6287 378 066
Fonds Economische Structuurversterking9 422 761– 17 494– 7 890 664– 35 3631  479 240
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A65 91812 800– 2 2763 42479 866
Gemeentefonds20 716 900– 167 7001 147 565– 32 42521 664 340
Provinciefonds1 629 200– 9 300  1 619 900
Spaarfonds AOW0 0   
Totalen38 980 046– 152 978– 6 577 920– 27 73632 221 412

1 samenhangende met de Voorjaarsnota

2 samenhangende met de Najaarsnota

3 slotwetmutaties

Rekening van de ontvangsten van de begrotingsfondsen

totaal-ontvangsten 1997 (bedragen x f 1000,-)

Rekening vanoorspronkelijke begrotingeerste suppl. begroting1tweede suppl. begroting2derde suppl. begroting3totaal geraamd, tevens werkelijke uitgaven
Infrastructuurfonds7 008 42228 716209 9559 5887 256 681
Fonds Economische Structuurversterking9 422 761– 17 494– 7 931 738 1 473 529
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A65 91812 800– 2 2763 42479 866
Gemeentefonds20 716 900– 167 700– 782 776– 32 42719 733 997
Provinciefonds1 484 00027 10036 90036 6701 584 670
Spaarfonds AOW750 000   750 000
Totalen39 448 001– 116 578– 8 469 93517 25530 878 743

1 samenhangende met de Voorjaarsnota

2 samenhangende met de Najaarsnota

3 slotwetmutaties

SALDIBALANS VAN HET RIJK per 31 DECEMBER 1997

(in miljoenen guldens)

AKTIVA

1Uitgaven ten laste van de begroting: 626 184,2
    
 Begrotingsjaar 1997196 700,1  
 Begrotingsjaar 1996199 363,0  
 Begrotingsjaar 1995230 121,1 
    
2Saldo geldelijkbeheer van het Rijk t/m 1994 2 972,8
    
3Liquide Middelen 1 304,4
    
4Uitgaven buiten begrotingsverband 2 773,3
 (intra-comptabele vorderingen)     
 Totaal extra-comptabele posten 633 234,7
    
5Openstaande rechten 33 645,0
    
6Extra-comptabele vorderingen op derden 25 467,3
7Tegenrekening extra-comptabele schulden 398 846,1
    
8Voorschotten 217 312,3
    
9Tegenrekening openstaande verplichtingen 271 318,4
    
10Deelnemingen 8 221,5
    
11Tegenrekening garanties   12 792,9
 Totaal extra-comptabele posten  967 603,5
 TOTAAL-GENERAAL 1 600 838,2

SALDIBALANS VAN HET RIJK per 31 DECEMBER 1997

(in miljoenen guldens)

PASSIVA

12Ontvangsten ten gunste van de begroting: 607 904,1
 Begrotingsjaar 1997186 961,0  
 Begrotingsjaar 1996192 416,2  
 Begrotingsjaar 1995228 526,9 
    
13Ontvangsten buiten begrotingsverband 15 760,8
 (intra-comptabele schulden)   
    
14Saldi begrotingsfondsen: 9 146,3
 Gemeentefonds0,0  
 Provinciefondsfonds169,7 
 Infrastructuurfonds334,0  
 Fonds Economische Structuurversterking7 892,6 
 Spaarfonds AOW 750,0 
    
15Saldi agentschappen: 423,5
 Dienst Justitiele Inrichtingen207,7 
 Immigratie- en Naturalisatiedienst55,5  
 Centraal Justitieel Incassobureau15,0  
 Dienst Informatievoorziening Overheidspersoneel4,7  
 Centrale Archief Selectiedienst2,0 
 Centrale Financien Instellingen25,4  
 Rijksarchiefdienst0,9 
 Defensie Telematica Organisatie44,9  
 Directie Grond, Werken en Terreinen1,5  
 Rijksdienst voor Radiocommunicatie15,7 
 Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut19,5  
 Senter13,2 
 Plantenziektenkundige Dienst9,3  
 Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen  8,2 
 Totaal intra-comptabele posten 633 234,7
    
16Tegenrekening openstaande rechten 33 645,0
    
17Tegenrekening extra-comptabele vorderingen 25 467,3
    
18Extra-comptabele schulden aan derden 398 846,1
    
19Tegenrekening voorschotten 217 312,3
    
20Openstaande verplichtingen 271 318,4
    
21Tegenrekening deelnemingen 8 221,5
    
22Garanties   12 792,9
 Totaal extra-comptabele posten  967 603,5
 TOTAAL-GENERAAL 1 600 838,2
Naar boven