26 025
Financiële verantwoordingen over het jaar 1997

nr. 12
FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN HET PROVINCIEFONDS1

Deze financiële verantwoording bestaat uit:

– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;

– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1997, voorzien van een toelichting.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ... en bij de financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties) Provinciefonds Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

   (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6) = (5) – (4)
Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamd Realisatie1Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)
   verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven  verplichtingen uitgaven verplichtingenuitgaven verplichtingen uitgaven
  TOTAAL 1 629 200 – 9 300   1 619 900 1 619 900 
                
1 Algemene uitkering aan de provincies ex art. 238 Provinciewet, met inbegrip van de netto-uitkering over vorige jaren743 200743 20021 300– 700 764 500742 500764 500742 500
                
2 Uitkeringen aan de provincies ex art. 247 Provinciewet160 700160 700900900 161 600161 600161 600161 600
                
3 Nadelig saldo van de vorige dienstMemorieMemorieMemorieMemorie 
                
4 Uitkering aan de provincies ex art. 249 Provinciewet725 300725 3008 500– 9 500 733 800715 800733 800715 800

* De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond op duizenden guldens.

Ons bekend,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

De Minister van Financiën,

De Staatssecretaris van Financiën,

Staat behorende bij de Wet van .......... 19.., Stb. ... en bij de financiële verantwoording over het jaar 1997 Rekening 1997 (inclusief slotwetmutaties) Provinciefonds Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

   (1) (2) (3)  (4) = (1) + (2) + (3) (5) (6)
ArtikelOmschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting  Totaal geraamdRealisatie* Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)
   ontvangsten ontvangstenontvangsten  ontvangsten ontvangsten ontvangsten
  TOTAAL1 484 00027 100241 854 1 752 9541 789 624+ 36 670
          
1 0,970% van de in het kalenderjaar ontvangen bedragen, verminderd met de in dat jaar gedane terugbetalingen, wegens de daarvoor aangewezen belastingen ex art. 234, onderdeel a, Provinciewet1 484 00027 10036 900 1 548 0001 584 670+ 36 670
2 Batig saldo van de vorige dienstMemorieMemorie204 954 204 954204 954

* De gerealiseerde bedragen zijn naar beneden afgerond op duizenden guldens.

Ons bekend,

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

De Minister van Financiën,

De Staatssecretaris van Financiën,

Toelichting bij de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1997

ALGEMEEN

Saldo uitgaven en ontvangsten

Het saldo van de uitgaven en ontvangsten over het begrotingsjaar 1997 bedraagt:

– inkomsten 1997f1 584 670 209,39 
– batig saldo 1996f204 954 457,58+
 1 789 624 666,97  
   
uitgaven 1997f1 619 899 665,00
batig saldo 1997f169 725 001,97 

Het batig saldo 1997 van f 169 725 000 (naar beneden afgerond op duizenden guldens) wordt opgenomen in de tweede wijziging van de begroting 1998 bij het begrotingsartikel «Batig saldo van de vorige dienst».

Opmerkingen Algemene Rekenkamer bij de financiële verantwoording over 1996

De Algemene Rekenkamer heeft bij de financiële verantwoording over 1996 uitsluitend opmerkingen gemaakt die goedkeurend van aard zijn. Er is derhalve geen aanleiding op de opmerkingen van de Algemene Rekenkamer in te gaan.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Onderdeel uitgaven en verplichtingen

Begrotingsartikelen 1, 2 en 4

Het totaal van de uitkeringen aan de provincies over 1997 bedraagt, afgerond op duizenden guldens, f 1 619 900 000. Dit bedrag is f 9 300 000 minder dan in de ontwerp-begroting voor 1997 werd geraamd.

Het bedrag van f 1 619 900 000 is gelijk aan het beschikbare bedrag op grond van de 2e suppletore begroting. De realisatie van de totale verplichtingen over 1997 bedraagt f 1 659 900 000. Dit is f 40,0 miljoen meer dan het bedrag van de gerealiseerde uitgaven over 1997. Het verschil bestaat uit de zogenoemde behoedzaamheidsreserve.

Aan het IPO is in een bestuurlijk overleg op 12 november 1997 toegezegd dat de behoedzaamheidsreserve over 1997 geheel, maar zonder precedentwerking, wordt uitgekeerd aan de provincies, ongeacht de uitkomst van de nacalculatie van het accres over 1997. Dit leidt tot een uitbetaling van de behoedzaamheidsreserve in 1998 van f 40,0 miljoen. Deze mutatie is opgenomen in de eerste suppletore begroting van het provinciefonds voor 1998. De behoedzaamheidsreserve komt ook tot uitdrukking in de saldibalans van het Provinciefonds die onderdeel uitmaakt van deze financiële verantwoording.

De mutaties ten opzichte van de ontwerp-begroting zijn toegelicht in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota). Zie hiervoor kamerstukken II, 1996/97, 25 364, nr. 2.

Integratie-uitkeringen

Een deel van de middelen die zijn opgenomen in het Provinciefonds wordt aan de provincies verstrekt als integratie-uitkering. Voor 1997 zijn er drie integratie-uitkeringen.

Ten eerste de integratie-uitkering waarvan de verdeling over de provincies is vastgelegd in het Besluit integratie diverse uitkeringen Provinciefonds 1994–1998 (Stb. 1995, 393). Het gaat in 1997 om een bedrag van f 21,2 miljoen.

Ten tweede de integratie-uitkering die is gebaseerd op het Besluit rivierdijkversterking/hoofdwaterkeringen Provinciefonds (Stb. 1996, 393). In 1997 gaat het bij deze uitkering om een bedrag van f 124,1 miljoen.

Ten derde de integratie-uitkering die is verdeeld conform het Besluit van 5 juli 1997 tot verdeling van de in het Provinciefonds opgenomen uitkeringen inzake de Decentralisatie-impuls Natuur en Landinrichting (Stb. 1997, 356).

Met deze uitkering is in 1997 een bedrag gemoeid van f 16,3 miljoen. Het totaal van de drie integratie-uitkeringen bedraagt in 1997 derhalve f 161,6 miljoen.

Uitkering in verband met de herverdeling van het wegenbeheer

De uitkeringen ex artikel 249 van de Provinciewet betreffen de gelden die verband houden met de herverdeling van het wegenbeheer tussen het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Deze herverdeling heeft met ingang van 1993 plaatsgevonden. De verdeling van de gelden geschiedt op basis van specifieke afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Wet herziening wegenbeheer (zie ook Stb. 1992, 563).

Onderdeel ontvangsten

Begrotingsartikel 1

In het voorstel voor de slotwet van het Provinciefonds voor het jaar 1997 wordt voorgesteld de ontvangsten voor dat jaar met f 36,7 miljoen te verhogen. Voor een toelichting verwijzen wij kortheidshalve naar de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel.

Begrotingsartikel 2

Het batig saldo van de vorige dienst was aanvankelijk pro memorie geraamd.

Het saldo van de uitgaven en ontvangsten op basis van de rekening 1996 is positief en bedraagt, naar beneden afgerond op duizenden guldens, f 204 954 000. In de tweede suppletore begroting 1997 is deze inkomstenpost reeds opgenomen.

SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 1997 VAN HET PROVINCIEFONDS

1.Uitgaven Provinciefonds 1997 1 619 899 665,002.Ontvangsten Provinciefonds 19971 789 624 666,97
     
3.Liquide middelen0,00   
     
4.Rekening-courant RHB169 725 001,974a.Rekening-courant RHB0,00
     
5.Uitgaven buiten begrotingsverband (intra-comptabele vorderingen)0,006.Ontvangsten buiten begrotingsverband (intra-comptabele schulden)0,00
7.Openstaande rechten0,007a.Tegenrekening openstaande rechten0,00
     
8.Extra-comptabele vorderingen0,008a.Tegenrekening extra-comptabele vorderingen0,00
     
9a.Tegenrekening extra-comptabele schulden0,009.Extra-comptabele schulden0,00
     
10.Voorschotten0,0010a.Tegenrekening Voorschotten0,00
     
11a.Tegenrekening openstaande verplichtingen40 000 000,0011.Openstaande Verplichtingen40 000 000,00
12.Deelnemingen0,0012a.Tegenrekening deelnemingen0,00
 TOTAAL1 829 624 666,97 TOTAAL1 829 624 666,97

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS VAN HET PROVINCIEFONDS OVER HET JAAR 1997

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1997

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot het jaar waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (1997).

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig de laatste opgave van genoemd departement.

Ad 11. Openstaande verplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

De opbouw is als volgt:

Verplichtingen 1 januari 1997f0,00 
Aangegane verplichtingen in 1997f1 659 899 665,00+
  f1 659 899 665,00  
    
Tot betaling gekomen in 1997f1 619 899 665,00   
Negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjarenf0,00  
  f1 619 899 665,00-/-
Openstaande verplichtingen 31 december 1997 f40 000 000,00 

XNoot
1

Het rapport van de Algemene Rekenkamer betreffende de financiële verantwoording is ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar boven