25 688
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking)

nr. 8
MOTIE VAN HET LID HEERINGA

Voorgesteld 26 november 1997

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat facilitering en stimulering van scholingsactiviteiten bijdraagt aan kennisinfrastructuur;

overwegende, dat dit zowel het geval is in het bedrijfsleven als in de non-profitsector;

verzoekt de regering de fiscale faciliteit zodanig op te zetten dat deze zich ook uitstrekken tot de non-profitsector,

gaat over tot de orde van de dag.

Heeringa

Naar boven