25 688
Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking)

nr. 4
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 12 november 1997

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel III, onderdeel C, dient in het derde lid, onderdeel b, de tekst vanaf de woorden «een en ander mits» met inspringing op een nieuwe regel te worden geplaatst.

II

In artikel III, onderdeel C, wordt in het vierde lid, onderdeel a, onder 2°, de aanduiding «10» vervangen door: 1°.

Naar boven