25 639
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol; Kopenhagen, 1 juli 1996

nr. 22a
A
ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 25 november 1996 en het nader rapport d.d. 4 september 1996, aangeboden aan de Koningin door minister van Buitenlandse Zaken. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 30 juli 1996, no. 96.003878, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en het vermogen, met Protocol; Kopenhagen, 1 juli 1996, met toelichtende nota.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 30 juli 1996, nr. 96.003878, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde verdrag rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 25 november 1996, nr. W06.96.0330, bied ik U hierbij aan.

1. Het voorstel van wet tot wijziging van enige belastingwetten (herziening regime terzake van winst uit aanmerkelijk belang, consumptieve rente en vermogensbelasting) (kamerstukken II 1996/97, 24 761) is thans in behandeling bij de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Dit voorstel houdt een ingrijpende wijziging in van het regime met betrekking tot de inkomstenbelastingheffing over de opbrengst en vervreemdingsresultaten van aandelen die tot aanmerkelijk-belangpakketten behoren. De Raad van State adviseert in de toelichtende nota aandacht te geven aan de gevolgen van de voorgestelde regimewijziging voor de verdragstoepassing.

1. Aan het advies van de Raad van State is gevolg gegeven.

2. Voor enkele redactionele kanttekeningen verwijst het college naar de bij het advies behorende bijlage.

2. Aan de redactionele kanttekeningen van de Raad is gevolg gegeven, met uitzondering van het gestelde achter het vierde gedachtestreepje. De bedoelde bepaling ziet namelijk op het eerste lid als geheel.

3. De toelichting is op een aantal onderdelen geactualiseerd.

De Raad van State geeft U in overweging goed te vinden dat bedoeld Verdrag wordt overgelegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De Vice-President van de Raad van State,

W. Scholten

Ik moge U mede namens de Staatssecretaris van Financiën verzoeken mij te machtigen gevolg te geven aan mijn voornemen het verdrag vergezeld van de gewijzigde toelichtende nota ter stilzwijgende goedkeuring over te leggen aan de Eerste en aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

H. A. F. M. O. van Mierlo

Bijlage bij het advies van de Raad van State van 25 november 1996, no. W06.96.0330, met redactionele kanttekeningen die de Raad in overweging geeft.

– In de toelichtende nota «Verdrag» vervangen door: verdrag (aanwijzing 93 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

– In de toelichting op artikel 2 en onderdeel I van het Protocol, in de tweede alinea, na «derde lid» toevoegen: , onder b,.

– In de toelichting op artikel 6 en onderdeel III van het Protocol de vindplaats van het belastingverdrag met Zweden vermelden en «het hiervoor vermelde» weglaten.

– In de toelichting op artikel 9 na «standaardverdrag,» toevoegen: in het eerste lid, onder b,.

– In de toelichting op artikel 10 en onderdeel VI van het Protocol «na dividenden» toevoegen: maximaal; na «definitiebepaling van dividend.» toevoegen: Hierin is nu wel voorzien in het vijfde lid van artikel 10.

Naar boven