25 413
Regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie)

B
ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Raad van State d.d. 19 juni 1997 en het nader rapport d.d. 19 juni 1997, aangeboden aan de Koningin door de minister van Justitie a.i. Het advies van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij Kabinetsmissive van 16 juni 1997, no. 97.002917, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Justitie, bij de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet met memorie van toelichting, houdende regels inzake het vervaardigen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie 1997).

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 16 juni 1997, nr. 97.002917, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen.

Dit advies, gedateerd 19 juni 1997, nr. W.03.97.0331, bied ik U hierbij aan.

De Raad van State heeft kennisgenomen van het feit dat de regering, na notificatie van het voorstel bij de Europese Commissie, in verband met de urgentie gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid van artikel 9, zevende lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109). Gelet op het onderwerp van het wetsvoorstel alsmede op de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de urgentie kan de Raad zich verenigen met de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hierbij is in aanmerking genomen dat het wetsvoorstel blijkens de memorie van toelichting geheel identiek is aan de geldende tekst.

Volledigheidshalve merkt de Raad op, dat hij zich het recht voorbehoudt, om andere regelingen die hem in het kader van de hersteloperatie zullen worden voorgelegd, indien noodzakelijk, aan een verdergaande toetsing te onderwerpen.

De Raad van State kan zich met het voorstel van wet verenigen.

Ik heb goede nota genomen van de opmerking van de Raad, dat hij zich het recht voorbehoudt om andere regelingen die hem in het kader van de hersteloperatie zullen worden voorgelegd, indien noodzakelijk, aan een verdergaande toetsing te onderwerpen.

Ten opzichte van het aan de Raad voorgelegde voorstel is in de citeertitel het jaartal «1997» geschrapt. Bij nadere overweging geniet het namelijk de voorkeur om de benaming van de nieuwe wet gelijkluidend te doen zijn aan die van de huidige wet, teneinde te voorkomen dat diverse verwijzingen in andere regelingen aanpassing behoeven.

De Raad van State geeft U in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan het vorenstaande aandacht zal zijn geschonken.

De waarnemend Vice-President van de Raad van State,

P. J. Boukema

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

Naar boven