25 413
Regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie)

A
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN GEWIJZIGD

I. VOORSTEL VAN WET

In het opschrift en in artikel 60 was aan de citeertitel het jaartal «1997» toegevoegd.

II. MEMORIE VAN TOELICHTING

In de eerste volzin was aan de aangehaalde citeertitel van het wetsvoorstel het jaartal «1997» toegevoegd.

In de voetnoot ontbrak de verwijzing naar de integrale tekstplaatsing van richtlijn 83/189/EEG in PbEG 1997, C 78.

Naar boven