25 413
Regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie)

nr. 6
AMENDEMENT VAN HET LID KOEKKOEK

Ontvangen 26 juni 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 58 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat luidt:

Artikel 58a

Rechtshandelingen op grond van de Wet wapens en munitie (Stb. 1995, 580) blijven in stand.

Toelichting

Met deze bepaling geeft de wetgever aan dat rechtshandelingen (processen-verbaal, vervolgingshandelingen, vergunningen) op grond van de wet van 1995 in stand blijven. Daarmee geeft de wetgever de grootst mogelijke duidelijkheid aan de autoriteiten die met de uitvoering van de wet zijn belast. Zonder overgangsbepaling laat de wet in het midden wat de gevolgen van het CIA Security-arrest zijn. Voorzover de bepaling afwijkt van dit arrest wordt dit gerechtvaardigd geacht op grond van artikel 36 van het EG-Verdrag.

Koekkoek

Naar boven