25 413
Regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen enz. van wapens en munitie (Wet wapens en munitie)

nr. 3
MEMORIE VAN TOELICHTING

Het onderhavige wetsvoorstel tot vaststelling van de Wet wapens en munitie strekt tot vervanging van de huidige Wet wapens en munitie (Stb. 1995, 580). Het ontwerp van laatstgenoemde wet werd niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)1 . Om alsnog aan de verplichting tot notificatie te kunnen voldoen, is het onderhavige wetsvoorstel als ontwerp aan de Commissie genotificeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van artikel 9, zevende lid, van de richtlijn, hetgeen betekent dat na notificatie geen zgn. stand-stillperiode in acht behoeft te worden genomen.

Voor een toelichting op de achtergronden van de wet zij verwezen naar de parlementaire stukken inzake de oorspronkelijke Wet wapens en munitie en de daarop gevolgde wijzigingswetten, voor zover deze van materiële betekenis zijn (zie kamerstukken 14 413, 23 028 en 24 107).

De tekst van het wetsvoorstel is geheel identiek aan de tekst van de huidige Wet wapens en munitie. Om verwarring te voorkomen is ook de artikelnummering intact gelaten, hetgeen onder andere betekent dat enkele artikelnummers zijn «overgeslagen», omdat dit artikelen waren die naderhand zijn vervallen. Nieuw zijn uiteraard alleen de – wetstechnische – artikelen 57 tot en met 60.

Het onderhavige wetsvoorstel is op 13 juni 1997 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de bovenvermelde richtlijn. Het wetsvoorstel is op 13 juni 1997 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235).

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100). Een bijgewerkte integrale tekst is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.

Naar boven