25 263
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 24 september 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel XVI wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVIA

Op arbeidsovereenkomsten, aangegaan of voortgezet voor bepaalde tijd, waarvan de duur nog niet is verstreken op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, blijven de bepalingen terzake van toepassing zoals zij golden voor dat tijdstip.

Toelichting

Dit amendement regelt, dan wel verduidelijkt het overgangsrecht ingeval van een (voortgezette) arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Rosenmöller

Naar boven