25 263
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en zekerheid)

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 24 september 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, vervalt in artikel 670b, eerste lid, de laatste volzin.

Toelichting

Bij nota van wijziging is voorgesteld de verplichting van de opzeggende partij om desverlangd opgave van reden van de opzegging te doen te laten vervallen voor wat de opzegging tijdens de proeftijd betreft. Dit amendement maakt deze wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel weer ongedaan. Aldus zal de partij die tijdens de proeftijd opzegt verplicht zijn om de andere partij, indien deze dat wenst, schriftelijk de reden van opzegging mee te delen. Dit kan van belang zijn, nu een opzegging tijdens de proeftijd getoetst kan worden aan bijvoorbeeld discriminatieverboden.

Rosenmöller

Naar boven