25 227
Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's-avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 15
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 november 1997

Tijdens de mondelinge behandeling in uw kamer van het wetsvoorstel tot wijziging van de Kieswet inzake de verlenging van de duur van de stemming en diverse andere onderwerpen (wetsvoorstel 25 227) is uitgevoerig gediscussieerd over de datum van de verkiezingen van de Tweede Kamer in 1998. De uitkomst van de discussie was, dat deze datum niet gewijzigd zou worden. Wel heb ik toegezegd dat ik de Kiesraad om advies zou vragen over de wenselijkheid van een structurele verandering van de verkiezingsperiode van 4–10 mei.

In de daarop volgende behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, heb ik toegezegd de volgorde van verkiezingen in geval van een samenval van Tweede-Kamerverkiezingen en staten- of gemeenteraadsverkiezingen in één jaar nader te bezien. Ook over de volgorde van verkiezingen heb ik vervolgens advies gevraagd aan de Kiesraad.

Het door de Kiesraad terzake uitgebrachte advies treft u bijgaand aan1. De Kiesraad adviseert mij de verkiezingsperiode in mei een week later te stellen en de bestaande volgorde van verkiezingen te handhaven. Voor de hiervoor door de Kiesraad aangevoerde argumenten, verwijs ik u in dit stadium graag naar het advies. Alvorens nader op dit advies en de door de Kiesraad naar voren gebrachte argumenten in te gaan, heb ik namelijk inmiddels advies over dit onderwerp gevraagd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovincaal Overleg en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken. Na ontvangst van deze adviezen, zal ik mijn standpunt over de verkiezingsperiode in mei en de volgorde van de verkiezingen innemen en u hierover berichten.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.

Naar boven