25 227
Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's-avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 14
TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 29 mei 1997

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel F, wordt in de derde volzin van artikel H 4, eerste lid «meer dan negenendertig» vervangen door: ten minste negenendertig.

Toelichting

In de eerste nota van wijziging is per abuis niet bepaald welk aantal ondersteuningsverklaringen moet worden ingeleverd in gemeenten met negenendertig zetels. Deze fout wordt hierdoor hersteld.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven