25 227
Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's-avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID NIJPELS-HEZEMANS C.S.

Ontvangen 28 mei 1997

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel F, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel N, vervalt.

III

Artikel I, onderdeel O, vervalt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe het huidige aantal ondersteuningsverklaringen te handhaven.

Dit amendement komt slechts in stemming indien over het amendement gedrukt onder nr. 8 niet wordt gestemd.

Nijpels-Hezemans

Oedayraj Singh Varma

Schutte

Naar boven