25 227
Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's-avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID MATEMAN

Ontvangen 27 mei 1997

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, artikel H 4, eerste lid, derde volzin, wordt als volgt gewijzigd:

I

Het woord «vijftig» wordt vervangen door: dertig.

II

Het woord «vijfentwintig» wordt vervangen door: twintig.

Toelichting

Dit amendement verlaagt het aantal ondersteuningsverklaringen bij een verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten onderscheidenlijk een gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels in de raad meer dan negenendertig is van vijftig naar dertig, en bij een verkiezing van de leden van een gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels minder dan negenendertig, doch minimaal negentien is, van vijfentwintig naar tien. Het aantal ondersteuningsverklaringen bij een verkiezing van de leden van een gemeenteraad waarin het aantal te verdelen zetels minder dan negentien is blijft gehandhaafd op tien.

Mateman

Naar boven