25 227
Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's-avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 11
AMENDEMENT VAN HET LID SCHUTTE C.S.

Ontvangen 27 mei 1997

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel F, wordt als volgt gewijzigd.

I

In artikel H 4, eerste lid, derde volzin, vervalt «, provinciale staten».

II

Toegevoegd wordt een volzin, luidende: Bij een verkiezing van de leden van provinciale staten bedraagt het aantal over te leggen verklaringen ten minste tien.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe de voorgestelde vijftig ondersteuningsverklaringen bij provinciale statenverkiezingen ter wijzigen in het bestaande aantal van tien ondersteuningsverklaringen. Het voorstel met betrekking tot het aantal ondersteuningsverklaringen voor Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen blijft ongewijzigd, namelijk oplopend van tien tot vijfentwintig of vijftig per kieskring.

Schutte

Van den Berg

Rouvoet

Naar boven