25 227
Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming tot acht uur 's-avonds alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

nr. 10
AMENDEMENT VAN DE LEDEN TE VELDHUIS EN MATEMAN

Ontvangen 22 mei 1997

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, wordt vervangen door:

B

Aan artikel F 1 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt:

3. Bij koninklijk besluit kan, indien zwaarwichtige redenen verband houdend met de dag van de stemming of met de daaraan voorafgaande dag of dagen daartoe nopen, worden bepaald dat de kandidaatstelling plaatsvindt op de dinsdag, woensdag of donderdag in de tweede of eerste week vóór, dan wel op de maandag, woensdag of donderdag in de week van of, indien het de verkiezing van de leden van de gemeenteraden of provinciale staten betreft, de maandag of dinsdag in de week na de in het eerste onderscheidenlijk tweede lid genoemde dag. Het koninklijk besluit wordt bekend gemaakt uiterlijk zes maanden vóór de in het eerste onderscheidenlijk tweede lid genoemde dag.

II

Artikel III wordt vervangen door:

ARTIKEL III

1. Artikel I, onderdeel B, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

2. De overige onderdelen van artikel I en artikel II treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen datum.

Toelichting

Het kan voorkomen dat een wettelijk vastgestelde stemmingsdag niet of minder geschikt is. Het kan ook voorkomen dat de dag(en) daaraan voorafgaand niet of minder geschikt zijn voor verkiezingscampagnes. Bijvoorbeeld: Koninginnedag, en 4 en 5 mei.

Het amendement beoogt voor die gevallen de mogelijkheid te openen om de wettelijk vastgestelde datum te wijzigen binnen een periode van 14 dagen daarvóór of daarna (in plaats van 7 dagen zoals de regering voorstelt).

Te Veldhuis

Mateman

Naar boven