25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid

Nr. 28 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2011

Op 25 en 26 oktober jl. vond in Parijs de plenaire vergadering van het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) plaats.

Het Global Forum is een multilateraal samenwerkingsverband van meer dan 100 jurisdicties dat toeziet op de implementatie van de door de G-20 voorgeschreven internationale standaard op het gebied van transparantie en informatie-uitwisseling voor belastingdoeleinden1.

Om te bezien in hoeverre elk land dat zich aan de internationale standaard heeft gecommitteerd zich ook aan de afspraken houdt, is een systeem van «peer reviews» opgezet.

Op 26 oktober jl. heeft het Global Forum het peer review rapport van Nederland vast gesteld.

Het rapport van het Global Forum bevestigt dat Nederland voldoet aan de internationale standaard op het gebied van transparantie en informatie-uitwisseling. Daarnaast bevat het rapport nog een aantal aanbevelingen.

Het rapport treft u bijgevoegd aan.2 Onderstaand informeer ik u over de belangrijkste uitkomsten.

Peer review Nederland

In het geval van Nederland is sprake van een gecombineerde Phase 1 & 2 review. Dat wil zeggen dat niet alleen is beoordeeld of op papier het juridische en regelgevende kader aanwezig is om aan de standaard te voldoen («phase 1»), maar ook of uitwisseling in de praktijk daadwerkelijk en op een effectieve manier plaatsvindt («phase 2»)3. Daarbij is ook gebruik gemaakt van peer input die door verdragspartners van Nederland is aangeleverd.

Kern is dat beoordeeld wordt of in een land betrouwbare informatie voor belastingdoeleinden aanwezig is en tijdig beschikbaar gemaakt kan worden die voorzienbaar relevant is voor de belastingheffing van een andere (verzoekende) jurisdictie. Verder wordt beoordeeld of er juridische mechanismes zijn aan de hand waarvan deze informatie kan worden verkregen en uitgewisseld.

Beoordeling vindt standaard plaats aan de hand van 10 onderdelen. De uitkomst voor Nederland is goed te noemen en bevestigt de vooraanstaande rol die Nederland speelt in het kader van internationale uitwisseling van informatie op belastingterrein4. Met name op het punt van beschikbaarheid van eigendomsinformatie (element A.1.) bevat het rapport ook een aantal concrete aanbevelingen5.

Paragraaf 57 van Revised Methodology for Peer Review and Non-member Reviews schrijft nu voor dat de beoordeelde jurisdictie, in dit geval Nederland, binnen een jaar gedetailleerd aangeeft op welke wijze zij met de aanbevelingen omgaat. Deze inhoudelijke terugkoppeling richting de zogenoemde Peer Review Group, zal in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, plaatsvinden.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Financiën,

F. H. H. Weekers


X Noot
1

Meer informatie is te vinden op de website van het Global Forum: www.oecd.org/tax/transparency .

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
3

Overigens wordt de officiële rating voor phase 2 pas gegeven als een representatief aantal phase 2 reviews zijn afgewikkeld. Dit geldt voor alle landen die aan een gecombineerde review (bijvoorbeeld het VK, Duitsland, VS, Italië, Frankrijk) zijn onderworpen. Omdat Nederland vrijwel geen aanbevelingen heeft gekregen die zien op phase 2 verwachten wij geen andere uitkomst van het rapport. Voor de volledigheid moet hierbij nog worden aangetekend dat de BES nog afzonderlijk aan een gerichte phase 2 review zal worden onderworpen. Dit zal plaatsvinden in de eerste helft van 2014.

X Noot
4

Een handzaam overzicht van de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport is vervat in de summary die onder «table 1» (pag 84–87) is opgenomen.

X Noot
5

Het betreffende onderdeel A.1. kreeg de beoordeling «in place, but certain aspects of the legal implementation of the element need improvement». Concreet houdt deze aanbeveling het volgende in:

(i) It is recommended that an obligation be established for limited partnerships in the Netherlands and the Caribbean Netherlands to keep identity information concerning all of their limited partners;

(ii) The Netherlands should take necessary measures to ensure that mechanisms are in place to identify the owners of bearer shares in the Netherlands and in the Caribbean Netherlands, or should eliminate such bearer instruments;

(iii) An obligation should be established in both the Netherlands and the Caribbean Netherlands for foundations to keep identity information concerning all beneficiaries.

Naar boven