24 770
Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 september 1996

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 1 van hoofdstuk I wordt na onderdeel C een nieuw onderdeel Ca ingevoegd, luidende:

Ca

In het vierde lid van artikel 440 van Boek 7 wordt «artikel 1639w van Boek 7A» vervangen door: artikel 685 van Boek 7.

B

Artikel 5 van hoofdstuk IV wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel B vervalt.

2. In onderdeel C wordt, onder vernummering van het eerste en tweede onderdeel tot tweede en derde onderdeel, een nieuw eerste onderdeel ingevoegd, luidende:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «de artikelen 1639e tot en met 1639x van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek» vervangen door: afdeling 9 van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Toelichting

De voorgestelde wijzigingen in onderdeel A en onderdeel B, onder 2, betreffen verwijzingen die aanpassing behoeven en die eerder over het hoofd zijn gezien. Het laten vervallen van onderdeel B van artikel 5 van hoofdstuk IV is nodig omdat deze aanpassing reeds bij de Wet uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte heeft plaatsgevonden.

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven