24 770
Invoering van en aanpassing van wetgeving aan de Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek (arbeidsovereenkomst) (Invoeringswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek)

nr. 3
MEMORIE VAN TOELICHTING

1. Inleidende opmerkingen

Het doel van dit voorstel is tweeërlei: (a) de inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van de nieuwe titel van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de arbeidsovereenkomst en (b) de aanpassing van de overige wetten aan deze titel. Gelet op de stand van zaken met betrekking tot de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Vaststellingswet titel 7.10 Burgerlijk Wetboek en de voorbereiding van de praktijk op het nieuwe arbeidsovereenkomstenrecht ligt invoering per 1 januari 1997 in de rede.

Veel wijzigingen in andere wetten betreffen louter terminologie en verwijzing. De termen arbeider en dienstbetrekking zijn vervangen door de termen werknemer en arbeidsovereenkomst (zie de memorie van toelichting op artikel 610 en op artikel II van de Vaststellingswet, Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nr. 3, blz. 14–15 en 45). Deze wijzigingen worden hieronder niet verder toegelicht.

2. Artikelgewijs

Hoofdstuk I Ministerie van Justitie

Artikel 3 Wetboek van Koophandel

De verwijzingen in het zeearbeidsrecht van het Wetboek van Koophandel naar de gewone bepalingen in het arbeidsovereenkomstenrecht zijn in overeenstemming gebracht met de nieuwe nummering. Slechts in artikel 414 moest een andere redactie worden gekozen om deze te laten sporen met de nieuwe systematiek van de opbouw van vakantie in titel 7.10.

Hoofdstuk II Ministerie van Binnenlandse Zaken

Artikel 1 Algemene wet gelijke behandeling

Het voorgestelde artikel 1 van dit hoofdstuk wijzigt de Algemene wet gelijke behandeling. Allereerst zijn de verwijzingen aangepast aan de vaststelling van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek. Verder moet artikel 8 van de Algemene wet gelijke behandeling, betreffende de nietigheid van een discriminatoire opzegging van een arbeidsovereenkomst, worden aangepast aan de regeling over de nietigheid en de vernietigbaarheid in titel 7.10. Bovendien is een met de inhoud van artikel 647 overeenkomende regeling opgenomen. Aangezien artikel 8 ook betrekking heeft op de aanstelling als ambtenaar, is het niet mogelijk de tekst van artikel 647 zonder meer over te nemen.

Hoofdstuk IV Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 1 Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

In de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt veelvuldig verwezen naar artikel 1637ij van het Burgerlijk Wetboek. Deze verwijzingen dienen te worden aangepast aan de vaststelling van titel 7.10. Verder dient artikel 1a, vijfde lid, betreffende de nietigheid van een opzegging van een arbeidsovereenkomst, te worden aangepast aan de regeling over de nietigheid en de vernietigbaarheid in titel 7.10. Deze wijziging komt overeen met het in hoofdstuk II, artikel 1, onderdeel B, gewijzigde artikel 8 van de Algemene wet gelijke behandeling.

Artikel 14 Wet arbeid mijnbouw noordzee

Artikel 3, tweede lid, van deze wet kent een verwijzing naar artikel 1638c van Boek 7A. Deze verwijzing wordt gewijzigd in artikel 629 van Boek 7. De andere wijziging betreft een aanpassing aan de terminologie van artikel 629. In de Vaststellingswet titel 7.10 wordt in artikel 629 niet meer van ziekte of ongeval gesproken, maar nog slechts gesproken van ziekte, hetgeen dan verhindering door ongeval mede omvat (Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nr. 3, blz. 25). Hiermee wordt aangesloten op de terminologie van de sociale zekerheidswetgeving.

Hoofdstuk VI Slotbepalingen

Artikel 2

Met dit artikel wordt de verwijzing naar het Burgerlijk Wetboek in het voorstel van wet voor een nieuwe Arbeidsvoorzieningswet (Kamerstukken II, 1995/96, 24 450, nrs. 1–2) aangepast aan de Vaststellingswet.

Artikel 3

Omdat in het voorstel van wet voor een nieuwe titel 7.12 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II, 1992/93, 23 095, nrs. 1–2) ten dele dezelfde artikelen als in het onderhavige wetsvoorstel van de Wet op de Loonbelasting 1964, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet en de Werkloosheidswet worden gewijzigd, is het noodzakelijk een samenloopbepaling op te nemen. In het eerdergenoemde wetsvoorstel 23 095 zal eveneens een daartoe strekkende bepaling worden opgenomen.

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

INHOUDSOPGAVE
  
Hoofdstuk I(Ministerie van Justitie)
  
Artikel 1Burgerlijk Wetboek
Artikel 2Faillissementswet
Artikel 3Wetboek van Koophandel
Artikel 4Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
  
Hoofdstuk II(Ministerie van Binnenlandse Zaken)
  
Artikel 1Algemene wet gelijke behandeling
  
Hoofdstuk III(Ministerie van Financiën)
  
Artikel 1Wet op de Loonbelasting 1964
Artikel 2Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
Artikel 3Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
  
Hoofdstuk IV(Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  
Artikel 1Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Artikel 2Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Artikel 3Ziektewet
Artikel 4Werkloosheidswet
Artikel 5Jeugdwerkgarantiewet
Artikel 6Wet melding collectief ontslag
Artikel 7Wet op de Ondernemingsraden
Artikel 8Arbeidsvoorzieningswet
Artikel 9Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet
Artikel 10Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Artikel 11Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Artikel 12Noodwet Arbeidsvoorziening
Artikel 13Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
Artikel 14Wet Arbeid mijnbouw noordzee
Artikel 15Wet van 2 december 1993 tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende informatie van de werknemer over zijn arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding
Artikel 16Wet van 2 december 1982, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers
Artikel 17Arbeidstijdenwet
Artikel 18Wet op het ouderschapsverlof
  
Hoofdstuk V(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  
Artikel 1Ziekenfondswet
Artikel 2Drank- en Horecawet
  
Hoofdstuk VI(Slotbepalingen)
Naar boven