24 698
Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID ROSENMÖLLER

Ontvangen 5 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IX wordt voor de punt aan het slot ingevoegd: , met dien verstande dat artikel I, onderdeel W, niet eerder in werking treedt dan twee jaar nadat van artikel I, onderdeel X, de artikelen 76a, 76b, 78 en 78a in werking zijn getreden.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat de regeling van het eigen risico dragen ten minste twee jaar later in werking treedt dan de regeling betreffende de gedifferentieerde premie.

Rosenmöller

Naar boven